Образ Харкова на сторінках газет закладів вищої освіти міста у 60–80-х рр. ХХ ст.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Анотація
В статті розглянуто питання репрезентації на сторінках газет закладів вищої освіти Харкова локальної та темпоральної площини образу міста у 1960–1980-х рр. Для дослідження було використано друковані видання трьох ЗВО Харкова – Харківського державного університету та Харківського політехнічного і авіаційного інститутів. Дослідження темпорального виміру образу міста виконане відповідно до принципів історичної урбаністики та імагології. Символічні маркери міського простору проаналізовано із застосуванням методу ментального картографування. Також у ході дослідження було використано метод усної історії. Матрицею для дослідження темпорального образу міста стала концепція видатного мовознавця Ю. Шевельова (Шевельов, 1948), який виокремлював декілька образів Харкова, що існували у різні періоди його історії. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що у статті вперше досліджено образ Харкова через призму друкованих видань вищих закладів освіти міста. У ході дослідження встановлено, що історія Харкова у радянських друкованих засобах масової інформації висвітлювалася досить тенденційно, а деякі незручні для панівного режиму події взагалі замовчувалися. Виклад історії імперського періоду Харкова цілком адаптовано до радянської історичної концепції, в якій бачення минулого проходить крізь призму класової боротьби. Не згадується про козацьке походження міста та добу українізації. Натомість, підкреслюється значення для розвитку Харкова ключових моментів радянської історії: встановлення більшовицької влади та звільнення міста від нацистської окупації у 1943 р. Харків перед читачами газет постає як здебільшого індустріальне місто, а вже потім – як центр науки та освіти. Куди менше згадується бренд Харкова, як міста студентів і молоді. Серед урбанонімів Харкова повністю домінують імена радянських партійних діячів, учасників боротьби проти нацистської окупації, які далеко не завжди були пов’язані з минулим міста. Загалом, ментальна карта Харкова на сторінках періодичних видань харківських закладів вищої освіти зображає місто через призму радянських постатей, цінностей і символів. Натомість, урбаноніми, які були б пов’язані з власною історією Харкова, його українським минулим майже повністю відсутні. На сторінках періодичних видань закладів вищої освіти Харкова через призму радянського погляду постають актуальний для сучасників символічний простір міста і уявлення про його минуле. Поширюваний у періодиці образ міста слугував ретранслятором радянського бачення історії та, загалом, сприяв вихованню у студентському середовищі радянських цінностей. Сучасний читачам Харків виглядав як індустріально-наукове, суто радянське, зденаціоналізоване місто, в назвах об’єктів та пам’ятниках якого відображений, переважно, радянський світогляд. The purpose of the study is to review the representation of the local and temporal plane of the image of the city in the newspapers of Kharkiv higher education institutions in the 1960–1980s. Th e study uses printed publications of three higher education institutions of Kharkiv – Kharkiv State University and Kharkiv Polytechnic and Aviation Institutes. Th e research methodology. Th e study of the temporal dimension of the image of the city is performed following the principles of historical urbanism and imagology. Symbolic markers of urban space have been analyzed using the method of mental mapping. Th e method of oral history has also been used in the study. Th e concept of the outstanding linguist Yu. Shevelyov, who singled out several images of Kharkiv that existed in diff erent periods of its history has come to be the matrix of the study of the temporal image of the city Th e scientifi c novelty of the study is that the article explores the image of Kharkiv through the prism of printed publications of higher educational institutions of the city for the fi rst time. Th e study has discovered that the history of Kharkiv was covered in a rather biased way in the Soviet print media, and some events that were inconvenient for the ruling regime were completely silenced. Th e presentation of the history of the imperial period of Kharkiv is fully adapted to the Soviet historical concept, in which the vision of the past passes through the prism of class struggle. Th ere is no mention of the Cossack origin of the city and the era of Ukrainization. Instead, the importance of key moments in Soviet history for Kharkiv’s development is emphasized: the establishment of Bolshevik rule and the liberation of the city from the Nazi occupation in 1943. Kharkiv appears to newspaper readers as a largely industrial city and as a center of science and education aft erwards. Th e brand of Kharkiv is much less mentioned as a city of students and youth. Kharkiv’s urban names are completely dominated by the names of Soviet party fi gures, participants in the struggle against the Nazi occupation, who were not always associated with the city’s past. In general, the mental map of Kharkiv in the pages of periodicals of Kharkiv higher education institutions depicts the city through the prism of Soviet fi gures, values, and symbols. Instead, there is almost no trace of urbanonyms that would be related to Kharkiv’s history. Conclusions. Th rough the prism of the Soviet view, the symbolic space of the city and the idea of its past, relevant to contemporaries, appear on the pages of periodicals of Kharkiv higher education institutions. Th e image of the city disseminated in periodicals served as a repeater of the Soviet vision of history and, in general, contributed to the education of Soviet values in the student environment. Modern for readers, Kharkiv looked like an industrial-scientifi c, purely Soviet, denationalized city, the names of objects and monuments of which refl ect mainly the Soviet worldview.
Опис
Ключові слова
Харків, студенти, періодика, образ, Юрій Шевельов, місто, Kharkiv, students, periodicals, image, Yuriy Shevelyov, city
Цитування
Попович В. Образ Харкова на сторінках газет закладів вищої освіти міста у 60–80-х рр. ХХ ст. / Попович В. // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2021. – Т. 34. – С. 79–89.