Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-11
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Збірник містить матеріали конференції здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти другого року навчання факультету початкового навчання ХНПУ імені Г. С. Сковороди, присвячені актуальним проблемам початкової освіти. Розкриваються питання теорії та методики навчання і виховання у початковій школі, інноваційних підходів у роботі вчителя початкових класів, інклюзивного простору в освітньому процесі початкової школи, історико-педагогічних та компаративістських аспектів початкової освіти. Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти і викладачів закладів вищої освіти. The collection contains the materials of the conference of students of the second (master's) level of higher education in the second year of study at the Faculty of Primary Education of H.S. Skovoroda KhnPU, dedicated to current problems of primary education. Issues of theory and methods of teaching and upbringing in primary school, innovative approaches in the work of primary school teachers, inclusive space in the educational process of primary school, historical-pedagogical and comparative aspects of primary education are revealed. For applicants of the second (master's) level of higher education and teachers of higher education institutions.
Опис
Ключові слова
початкова освіта, інноваційні підходи, інклюзивний простір, вчитель початкових класів, primary education, innovative approaches, inclusive space, primary school teacher
Цитування
Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти другого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 11 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – 68 с.