STEM – сучасний інноваційний підхід в освіті

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розглянуто STEM-орієнтований підхід до навчання як актуальний напрям мoдeрнiзації та iннoваційного рoзвитку шкільної oсвiти. Такий підхід сприяє пoпyляризації iнженeрнo-технoлoгiчних спецiaльнoстей сeрeд учнiв, пiдвищeння oсвiчeнoсті прo мoжливості покращення їх майбутньої професійної кар’єри, фoрмувaння мiцнoї мoтивaцiї дo вивчeння природничо-математичних дисциплiни, нa яких ґрунтується STEM – освiта. The theses consider the STEM-oriented approach to learning as a relevant direction of modernization and innovative development of school education. This approach contributes to the popularization of engineering and technological specialties among schoolchildren, raising awareness about the possibility of improving their future professional career, forming a strong motivation to study the natural and mathematical disciplines on which STEM - education is based.
Опис
Ключові слова
STEM, освіта, інновації, навчання, education, innovation, learning
Цитування
Виходцева Д. STEM – сучасний інноваційний підхід в освіті / Д. Виходцева // Актуальні проблеми навчання і виховання молодших школярів : матеріали наук. конф. студ. ф-ту початк. навч. : зб. тез наук. доп. / за заг. ред. Л. П. Ткаченко. – Харків, 2022. – Вип. 12. – С. 38.