Окремі питання кваліфікації недбалого ставлення до військової служби в Україні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-06-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Маріупольский державний університет
Анотація
Захист держави, забезпечення її безпеки, незалежності та територіальної цілісності завжди є основною для збереження державності. Майбутнє Європи безпосередньо залежить від майбутнього України. Реалії сьогодення вимагають від України спрямувати усі свої сили для ефективного забезпечення своєї безпеки. Однак одним із факторів, які стоять на заваді є негативні тенденції проявів злочинності, пов’язані з різноманітними посяганнями на встановлений порядок несення військової служби. Проблеми неузгодженості норм породжують можливості для довільного їх трактування, правові колізії у правозастосовчій практиці, формування неоднозначної судової практики та порушенням прав осіб, які притягуються до кримінальної відповідальності. Єдиним правильним кроком на шляху подолання зазначених проблем є удосконалення нормативно-правового регулювання кримінальної відповідальності за недбале ставлення до військової служби шляхом внесення відповідних змін до Кримінального кодексу України. The protection of the state, ensuring its security, independence and territorial integrity is always fundamental for the preservation of statehood. The future of Europe directly depends on the future of Ukraine. The realities of today require Ukraine to direct all its efforts to effectively ensure its security. However, one of the factors that stand in the way is the negative trends of crime associated with various encroachments on the established order of military service. The problems of inconsistency of norms give rise to opportunities for their arbitrary interpretation, legal conflicts in law enforcement practice, the formation of ambiguous judicial practice and violation of the rights of persons brought to criminal responsibility. The only correct step towards overcoming these problems is to improve the legal regulation of criminal liability for negligent attitude to military service by introducing appropriate amendments to the Criminal Code of Ukraine.
Опис
Ключові слова
кримінальна відповідальність, військові злочини, військові кримінальні правопорушення, права віськовослужбовців, держава, національна безпека, criminal responsibility, war crimes, military criminal offenses, rights of servicemen, state, national security
Цитування
Журавльов М. С. Окремі питання кваліфікації недбалого ставлення до військової служби в Україні / М. С. Журавльов // Сучасний розвиток державотворення та право творення в Україні: проблеми теорії та практики : зб. матеріалів Х Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 23 черв. 2022 р. / Маріупол. держ. ун-т ; за заг. ред. М. В. Трофименко. – Київ, 2022. – С. 254–258.