ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З МАТЕМАТИКИ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ПОЛЬЩІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Метою статті є визначення особливостей організації освітнього процесу з математики у закладах загальної середньої освіти Польщі. У процесі дослідження встановлено, організація освітнього процесу з математики в польських закладах освіти стала змінюватися з 1999 року в зв’язку з потенційним входженням Польщі в Європейський Союз. В роботі визначено, що особливістю організації освітнього процесу з математики в Польщі є орієнтування вчителя математики на формування в учнів не тільки математичних знань, умінь та навичок, але й загальноєвропейської ідентичності, набуття відповідних знань і залучення до цінностей європейської цивілізації. The purpose of the article is to determine the peculiarities of the organization of the educational process in mathematics in institutions of general secondary education in Poland. The study found that the organization of the mathematics education process in Polish educational institutions has changed since 1999 due to Poland’s potential entry into the European Union. It is determined that the peculiarity of organizing the educational process in mathematics in Poland is the orientation of the teacher of mathematics to the formation of students not only mathematical knowledge, skills but also pan-European identity, acquisition of relevant knowledge and attraction to the values of European civilization.
Опис
Ключові слова
учні, заклад загальної середньої освіти, освітній процес, математика, Польща, students, general secondary education institution, educational process, mathematics, Poland
Цитування
Халєд К. В. Особливості організації освітнього процесу з математики у закладх загальної середньої освіти Польщі / К. В. Халєд, О. А. Жерновникова // Наумовські читання [Електронний ресурс] : матеріали XVII студ. наук. конф. студ. та молод. вчених, присвяч. 80-річчю фіз.-мат. ф-ту, Харків, 14–15 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2019. – С. 107–110.