ІСТOPIЯ ВИНИКНЕННЯ НЕPIВНOСТЕЙ В МАТЕМАТИЦІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розкрито ґенезу історичного виникнення нерівностей в математиці. При цьому важливо зберігати зв’язність та логіку подання матеріалу. Для досягнення мети в роботі пропонується теоретичне обґрунтування історичних аспектів виникнення нерiвностей курсу алгебри та початків аналізу. Обґрунтовано, що нерівності складають одну з основних змістовних лiнiй шкільного курсу математики. The thesis describes the genesis of the historical emergence of inequalities in mathematics. In doing so, it is important to maintain the coherence and logic of the presentation of the material. In order to achieve this goal, we propose a theoretical substantiation of the historical aspects of the emergence of inequalities in the course of algebra and the beginnings of analysis. It is substantiated that inequalities constitute one of the main content lines of the school mathematics course.
Опис
Ключові слова
нерiвностi, історичний аспект розвитку нерівностей, методи, задачі, варіація розміру, теорія і практика, inequalities, the historical aspect of inequality development, methods, problems, size variation, theory and practice
Цитування
Топчий М. С. Історія виникнення нерівностей в математиці / М. С. Топчий, І. Т. Сіра // Наумовські читання [Електронний ресурс] : матеріали XVII студ. наук. конф. студ. та молод. вчених, присвяч. 80-річчю фіз.-мат. ф-ту, Харків, 14–15 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2019. – С. 133–134.