ВИМОГИ ЩОДО НЕСУМІСНОСТІ ПОСАДИ СУДДІ З ІНШИМИ ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ: ТРУДО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Мета статті полягає в характеристиці трудо-правового аспекту вимог щодо несумісності посади судді з іншими видами діяльності. Автор зазначає, що суддя є працівником з особливим правовим статусом, специфіка якого визначається саме своєрідною трудовою функцією, пов’язаною зі здійсненням правосуддя, реалізацією судової влади в межах відповідних судових процедур. Ця специфіка визначається через спеціальні юридичні гарантії реалізації права на працю суддею. Автор статті дійшов висновку, що відповідними гарантіями якісного та ефективного здійснення суддею своїх професійних обов’язків, а отже, й здійснення правосуддя в Україні, що функціонує на засадах верховенства права відповідно до європейських стандартів і забезпечує право кожного на справедливий суд, слід вважати встановлення вимог щодо несумісності посади судді із іншими видами діяльності. Адже саме ці вимоги є заходами забезпечення належного виконання правосуддя як специфічної трудової функції судді і, як наслідок, утворюють підґрунтя для гарантування прав фізичних та юридичних осіб. Надаються пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства України. The purpose of the article is to characterize the labor law aspect of the requirements for the incompatibility of the position of a judge with other activities. The author notes that the activity of persons on a professional basis in the administration of justice as a duty imposed for the performance of remuneration is the realization of the judge's right to work. Therefore, this gives grounds to claim that a judge is an employee with a special legal status, the specifics of which are determined by a kind of job function related to the administration of justice, the exercise of judicial power in the relevant court proceedings. This specificity is determined through special legal guarantees for the exercise of the right to work by a judge. It is concluded that appropriate guarantees of quality and effective performance of a judge's professional duties, and, consequently, the administration of justice in Ukraine, which operates on the basis of the rule of law in accordance with European standards and ensures the right of everyone to a fair trial, should be considered establishing requirements for incompatibility of a judge's position with other types of activity. After all, these requirements are measures to ensure the proper administration of justice as a specific job function of a judge and, as a consequence, form the basis for guaranteeing the rights of individuals and legal entities. Proposals for improving the current legislation of Ukraine are provided.
Опис
Ключові слова
посада судді, правовий статус судді, правосуддя, право на працю, вимоги щодо несумісності посади судді з іншими видами діяльності, трудова функція судді, юридичні гарантії реалізації права на працю суддями, position of a judge, legal status of a judge, justice, right to work, requirements for incompatibility of a judge's position with other types of activity, labor function of a judge, legal guarantees of realization of the right to work by judges
Цитування
Власенко М. В. Вимоги щодо несумісності посади судді з іншими видами діяльності: трудо-правовий аспект / М. В. Власенко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харків, 2020. – Вип. 32. – С. 46–52.