Комплекс навчально-методичного забезпечення з курсу Трудове право за вимогами кредитно-модульної системи навчання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Правове регулювання праці визначається, як відомо, об’єктивними умовами розвитку суспільства. У сучасній Україні відчувається гостра потреба утворення такого типу трудового права, який би будувався на принципах демократії, гуманізму та справедливості у сфері відносин із застосування праці, максимально враховував би об’єктивні реалії ринкової економіки, але при цьому не ігнорував соціальну направленість у розвитку української держави як по формі, так і за змістом. Іншими словами – трудове право України повинно відповідати, закріпленій в ст. 1 Конституції ідеї демократичної, соціальної та правової держави, політика якої спрямована на створення умов для реалізації невід’ємного природного права людини – права на працю. Адже саме завдяки реалізації цього права людини створюються духовні та матеріальні блага, які обумовлюють можливість існування та розвитку людської цивілізації. Саме цим обумовлюється доцільність і необхідність вивчення дисципліни «Трудове право» студентами за напрямом освітньої підготовки "Право". As is well known, the legal regulation of labor is determined by the objective conditions of the development of society. In modern Ukraine, there is an urgent need for the formation of such a type of labor law, which would be built on the principles of democracy, humanism and justice in the field of labor relations, would take into account the objective realities of the market economy as much as possible, but at the same time would not ignore the social direction in the development of the Ukrainian state both in form and content. In other words, the labor law of Ukraine must correspond to the idea of ​​a democratic, social and legal state enshrined in Article 1 of the Constitution, the policy of which is aimed at creating conditions for the realization of an inalienable natural human right - the right to work. After all, thanks to the realization of this human right, spiritual and material goods are created, which determine the possibility of the existence and development of human civilization. It is this that determines the expediency and necessity of studying the discipline "Labor Law" by students in the field of educational training "Law".
Опис
Ключові слова
трудове право, навчально-методичні комплекси, Labor Law, educational and methodical complexes
Цитування
Процевський В. О. Комплекс навчально-методичного забезпечення Трудове право за вимогами кредитно-модульної системи навчання : для студ. юрид. ф-ту / В. О. Процевський, О. О. Коваленко, Р. І. Шабанов ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Вид. 2-ге, переробл. та допов. – Харків : [б. в.], 2020. – 250 с.