Формування проектувальної компетентності майбутніх учителів початкової школи і вихователів закладів дошкільної освіти

Ескіз недоступний
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена визначенню рівнів сформованості проектувальної компетентності майбутніх учителів початкової школи і вихователів на констатувальному етапі педагогічного експерименту. Проведено науковий аналіз суті поняття «проектувальна компетентність», визначено її складові. У процесі дослідження визначено компоненти сформованості проектувальної компетентності майбутніх учителів початкової школи і вихователів: мотиваційно-ціннісний, когнітивний та діяльніснорефлексійний. Мотиваційно-ціннісний компонент сформованості передбачає наявність у майбутніх учителів початкової школи і вихователів мотивації до навчального проектування, когнітивний – обізнаність зі знаннями, необхідними для сформованості проектувальної компетентності та набуття комплексу відповідних умінь і навичок, що забезпечують оптимізацію освітнього процесу, діяльнісно-рефлексійний – оволодіння вміннями проектувати освітній процес у закладах дошкільної освіти та початковій школі, корекція цього процесу. До вмінь, які сприяють сформованості проектувальної компетентності віднесено: аналітичні, гностичні, дослідницькі, діагностичні, креативні та рефлексивні. Формування відповідних умінь відбувалося під час вивчення курсів «Методика викладання педагогічних дисциплін», «Організація і управління педагогічним процесом у закладах дошкільної освіти», «Загальна педагогіка». Для перевірки сформованості проектувальної компетентності майбутніх учителів початкової школи і вихователів за визначеними у статті критеріями схарактеризовано методи дослідження. Результати проведеного етапу педагогічного експерименту дали підстави констатувати переважно середній та низький рівні сформованості проектувальної компетентності майбутніх учителів початкової школи і вихователів. Наступними напрямами наукових розвідок із представленої проблеми автор вважає за необхідність теоретично обґрунтувати технологію формування проектувальної компетентності та реалізувати її в процесі підготовки майбутніх учителів початкової школи і вихователів. The article is devoted to determining the levels of formation of project competence of primary school future teachers and educators at the stage of the pedagogical experiment. A scientific analysis of the essence of the concept of «project competence» was carried out, its components were determined. In the course of the research, the components of the designing competence of future primary school teachers and educators are determined: motivational-value, cognitive and activity-reflective. The motivational-value component of the formation implies the presence of motivation for future primary school teachers and educators for training in project activity, the cognitive – knowledge that are necessary for the development of project competence and the acquisition of a set of relevant skills and abilities that provide optimization of the educational process, the activity-reflective – mastery of skills to design educational process in institutions of preschool education and elementary school, correction of this process. The abilities that contribute for the formation of project competence are classified as: analytical, gnostic, research, diagnostic, creative and reflexive. Formation of the appropriate skills took place during the study such courses as «Methodology of pedagogical disciplines teaching», «Organization and management of pedagogical process in institutions of preschool education», «General pedagogy». For verification of the formation of project competence of primary school future teachers and educators, we defined the criteria in the article and characterized the research methods. The results of the conducted stage of the pedagogical experiment gave grounds to ascertain mainly the middle and low level of formation of project competence of primary school future teachers and educators. The following directions of scientific developments on the presented problem, authors consider the necessity to theoretically substantiate the technology of formation of project competence and to realize it in the process of preparation of primary school future teachers and educators.
Опис
Ключові слова
майбутні вчителі початкової школи, вихователі, підготовка, проектувальна компетентність, професійна готовність, педагогічний експеримент, future primary school teachers, educators, preparation, project competence, professional readiness, pedagogical experiment
Бібліографічний опис
Портян М. О. Формування проектувальної компетентності майбутніх учителів початкової школи і вихователів закладів дошкільної освіти / М. О. Портян // Теорія та методика навчання та виховання. – Харків, 2019. – Вип. 46. – С. 104–121.