Інноваційний потенціал ігрових технологій у процесі підготовки майбутніх вихователів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Актуальність дослідження пов’язана з тим, що у зв’язку з упровадженням інновацій у заклади дошкільної освіти, слід готувати майбутнього вихователя з урахуванням інноваційного потенціалу ігрових технологій. Мета статті – теоретично обґрунтувати та з’ясувати значення інноваційного потенціалу ігрових технологій у процесі підготовки майбутніх вихователів. З метою реалізації визначеної мети були використані загальнонаукові методи, такі як: аналіз, синтез, систематизація наукових джерел, концептуалізація теоретичних знань для формулювання основних положень роботи. У статті доведено, що організація навчання на основі гри у контексті вивчення дисципліни «Педагогіка» є одним із інноваційних підходів до навчання студентів у закладі вищої освіти. Виконуючи різноманітні функції (задоволення, навчання, вправи, розвитку, виховання, естетизації, соціалізації, комунікації, самореалізації, діагностування, корекції, терапії), ігрові технології в освітньому процесі дозволяють формувати у майбутніх фахівців компетентності різного виду. Змістовне наповнення дисципліни «Педагогіка» було спрямоване на реалізацію таких етапів готовності до інноваційної діяльності, як: мотиваційний (активізація дій майбутніх вихователів із опанування та засвоєння ними необхідних для майбутньої діяльності знань, створення необхідних умов для прояву їх креативності); змістовий (усвідомлення, аналіз, творче переосмислення основних положень, що характеризують процеси впровадження та використання інноваційних технологій в освіті, їх призначення та специфіку); діяльнісний (як віддзеркалення набутих майбутніми вихователями компетентностей та досвіду використання нових ідей, форм, методів, прийомів, технік, технологій, що є найбільш придатними та ефективними для досягнення поставленої мети); рефлексійний (сприяння відкритості до нових освітніх ідей, процесу формування адекватної самооцінки індивіда на основі завдань, передбачених спецкурсом; супровід та корекція індивідуального стилю дій студента). The relevance of the research is that in order to innovate in pre-school institutions, a future educator should be prepared, taking into account the innovative potential of game technologies. The purpose of the article is to theoretically substantiate and determine the value of the innovative potential of game technologies in the process of training future educators. To solve this goal, common scientific methods were used, such as analysis, synthesis, systematization of scientific sources, conceptualization of theoretical knowledge to form the basic provisions of the work. In the article it is proved that the organization of game-based learning in the context of studying the discipline «Pedagogy» is one of the innovative approaches to teaching students in higher education. Performing various functions (fun, learning, exercise, development, education, aesthetization, socialization, communication, self-realization, diagnosis, correction, therapy) game technologies in the educational process allow the formation of competencies of different kinds for future specialists. Substantial content of the discipline «Pedagogy» was aimed at realization of the following stages of readiness for innovative activity: motivational (activation of actions of future educators on mastering and assimilation of the knowledge necessary for future activity, creation of necessary conditions for expression of their creativity); meaningful (awareness, analysis of creative rethinking of the basic provisions characterizing the processes of introduction and use of innovative technologies in education, their purpose and specificity); activity (as a reflection of the competencies acquired by future educators and experience of using new ideas, forms, methods, techniques, techniques, technologies that are most suitable and effective for achieving the goal); reflective (promoting openness to new educational ideas, the process of forming an adequate self-esteem of the individual on the basis of the tasks provided by the special course; support and correction of the individual style of student's actions).
Опис
Ключові слова
майбутній вихователь, підготовка, заклад вищої освіти, інновації, потенціал, ігрові технології, future educator, training, higher education institution, innovations, potential, game technologies
Цитування
Портян М. О. Інноваційний потенціал ігрових технологій у процесі підготовки майбутніх вихователів / М. О. Портян // Теорія та методика навчання та виховання. – Харків, 2020. – Вип. 48. – С. 85–95.