Роль міжнародного досвіду у реалізації Концепції Нова українська школа

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-10-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті досліджено роль міжнародного досвіду у реалізації Концепції "Нова українська школа". Освітня галузь України однією з перших була залучена до процесів реформування й широкого використання міжнародного досвіду. З 2016 року розпочався пілотний проєкт реалізації Концепції "Нова українська школа". Міжнародний досвід достатньо активно реалізується українською системою освіти, як на рівні державних проєктів так і неформальної освіти сучасних вчителів. Такий підхід сприяє розвитку освітньої галузі, зростанню рейтингів українських вишів, успішній адаптації українських фахівців на світовому ринку праці. This article explores the role of international experience in the implementation of the New Ukrainian School concept. The Ukrainian education sector was one of the first to be involved in reform processes and wide use of international experience. A pilot project for the implementation of the "New Ukrainian School" concept was launched in 2016. International experience is quite actively implemented by the Ukrainian education system, both at the level of state projects and informal education of modern teachers. This approach contributes to the development of the educational sector, the growth of Ukrainian universities' ratings, and the successful adaptation of Ukrainian specialists in the global labour market.
Опис
Ключові слова
Нова українська школа, інклюзивна освіта, STEM-освіта, New Ukrainian school, inclusive education, STEM education
Цитування
Ткаченко Л. П. Роль міжнародного досвіду у реалізації Концепції Нова українська школа / Л. П. Ткаченко // Інтернаціоналізація вищої освіти в Україні: європейський контекст і вітчизняні практики : зб. матер. Міжнар. наук.-практ. семінару, Харків, 28–29 жовт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 86–88.