ХЕЛАТНІ ФОРМИ ЗАЛІЗА У ГОДІВЛІ СУПОРОСНИХ ТА ЛАКТУЮЧИХ СВИНОМАТОК

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (ПНПУ)
Анотація
Наведено дані ефективності згодовування різних доз хелатного з’єднання заліза на продуктивні і репродуктивні показники супоросних та лактуючих свиноматок у порівнянні з сірчанокислим залізом. Для забезпечення повної потреби тварин в залізі в еквіваленті мінеральних солей цього елменту до раціону свиней дослідних груп (II, III і VI) додавали в комбікорм - 1,34; 0,67 і 0,34 г хелату заліза, що в еквіваленті чистого елемента становило - 22,0; 11,0 і 5,5 мг, відповідно, або 100; 50 і 25% від дефіциту заліза в 1 кг комбікорму. Показано, що найкращі продуктивні і відтворювальні якості мали тварини II дослідної групи, що одержували раціони, у яких дефіцит заліза був повністю (на 100%) компенсовано за рахунок хелатного комплексу даного мікроелемента - у свиноматок цієї групи приріст живої маси за період поросності у порівнянні з контрольною був на 27,1% вище (42,2%, проти 33,2 у контролі). Найкращими відтворювальними якостями відрізнялися тварини цієї дослідної групи і в період лактації. Крім того, тварини даної групи перевершували своїх однолітків у контролі за кількістю живих поросят на 4,1 % (10,2 голів проти 9,8 в контролі), за великоплідністю - на 13,3 % (1,19 кг, проти 1,05 у контролі), за живою масою поросят на 21 добу - на 9,3 % (5,9 кг, проти 5,4 в контролі), в місячному віці і при відлученні (у 45 діб) - на 17,2% і 10,0 % відповідно (10,2 і 14,4 кг, проти 8,7 і 13,3 у контролі), за молочністю маток - на 12,0 % (59,0 кг, проти 52,4 у контролі). Аналогічні результати отримано і по III дослідній групі свиноматок, що одержували комбікорм, в якому дефіцит заліза було компенсовано тільки на 50% за рахунок хелатного комплексу заліза. За продуктивними і відтворювальними показниками ця група тварин знаходилась практично на одному рівні з тваринами II дослідної групи і достовірних розходжень між тваринами II і III груп не відмічали. Заміна мінеральної форми заліза 25 % халатного комплексу показала, що тварини цієї групи за всіма досліджуваними показниками були практично на одному рівні з тваринами контрольної групи. Зроблено висновок, що використання хелатної форми заліза для забезпечення його дефіциту в комбікормах свиноматок взамін мінеральних солей сприяє підвищенню їх продуктивних і репродуктивних якостей тварин. Приведены данные по эффективности влияния скармливания разных доз хелатной формы железа на продуктивные и репродуктивные показатели супоросных и подсосных свиноматок в сравнении с сернокислым железом. Для обеспечения полной потребности животных в железе в эквиваленте минеральных солей этого элемента в рацион свиней экспериментальных групп (II, III и IV) добавляли в комбикорм такое количество хелата железа, что в эквиваленте чистого элемента составило 100; 50 и 25% от дефицита железа в 1 кг комбикорма. Показано, что лучшие продуктивные и воспроизводительные качества имели животные II опытной группы, у которых дефицит железа был полностью (на 100 %) компенсирован за счет хелатного комплекса данного микроэлемента. У свиноматок этой группы прирост живой массы за период супоросности по сравнению с контрольной был на 27,1% выше. Лучшими воспроизводительными качествами отличались животные этой экспериментальной группы и в период лактации. Кроме того, животные данной группы превосходили своих сверстников в контроле по количеству живых поросят на 4,1%, по живой массе поросят на 21 сутки ‒ на 9,3%, в месячном возрасте и при отъеме (в 45 суток) ‒ на 17,2% и 10,0% соответственно, по молочности свиноматок ‒ на 12,0%. Аналогичные результаты получены и по III опытной группе свиноматок, получавших комбикорм, в котором дефицит железа был компенсирован за счет хелатного комплекса только на 50%. По продуктивным и воспроизводительным показателям эта группа животных находилась практически на одном уровне с животными II опытной группы и достоверных различий между животными этих групп не отмечали. Замена минеральной формы железа 25% хелатного комплекса показала, что животные этой группы по всем исследуемым показателям были практически на одном уровне с животными контрольной группы. Сделан вывод, что использование хелатной формы железа для устранения его дефицита в комбикормах свиноматок взамен минеральных солей способствует повышению продуктивных и репродуктивных качеств животных. Data on the efficiency of feeding different doses of the chelat ed form of ferrum on the productive and reproductive indices of pregnant and lactating sows were given in comparison with sulphate ferrum. To ensure the full requirement of animals in ferrum in the equivalent of the mineral salts of this element in the ration of pigs of experimental groups (II, III and IV), it was added to the mixed fodder the quantity of ferrum chelate, which, in the equivalent of the pure element, was 100; 50 and 25% from ferrum deficiency in 1 kg of mixed fodder. It was shown that animal s of the II experimental group, where the ferrum deficiency was completely (100%) compensated due to the chelate complex of the microelement, had the best productive and reproductive qualities. Sows of this group had the increase in body weight during the gestation period compared to the control group 27,1% higher. The animals of this research group and during lactation had the best reproductive qualities. Besides, the animals of this group outnumbered their peers in control by the number of live piglets by 4,1%, by live weight of pigs on day 21 ‒ by 9,3%, at monthly age and at weaning (at 45 days) ‒ by 17,2% and 10,0% respectively, the milk yield of sows ‒ by 12,0%. Similar results were obtained on the III experimental group of sows fed with mixed fodder, i n which the ferrum deficiency was compensated only by 50% due to the ferrum chelate complex. According to the productive and reproductive indices, this group of animals was practically on par with the animals of the II experimental group and there were no significant differences between the animals of these groups. The replacement of the mineral form of ferrum 25% by chelate complex showed that the animals of this group were practically on par with the animals in the control group. We concluded that the use of chelated form of ferrum to eliminating its deficiency in mixed fodder of sows instead of mineral salts helps to increase the productive and reproductive qualities of animals.
Опис
Ключові слова
мікроелементи, хелат заліза, премікси, супоросні свиноматки, лактуючі свиноматки, продуктивність, репродуктивна здатність, микроэлементы, хелат железа, премиксы, супоросные свиноматки, лактирующие свиноматки, продуктивность, репродуктивная способность, microelements, ferrum helate, premixes, pregnant sows, lactating sows, productivity, repoductive capacity
Цитування
Хелатні форми заліза у годівлі супоросних та лактуючих свиноматок / В. О. Саприкін, І. А. Іонов, Б. М. Газієв, О. М. Жукорський, Ф. С. Марченков, І. О. Мартенюк // Біологія та екологія : наук. журн. вих. двічі на рік / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка ; редкол.: С. В. Гапон (гол. ред.) [та ін.]. – Полтава : ПНПУ, 2016. – Т. 2, № 2. – С. 70–79.