Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/765
Title: СУЧАСНА ІМУНОЛОГІЯ
Other Titles: СОВРЕМЕННАЯ ИММУНОЛОГИЯ
Authors: Іонов, І. А.
Комісова, Т. Є.
Сукач, О. М.
Катеринич, О. О.
Keywords: імунітет
антитіла
алергія
імунний захист
курс лекцій
иммунитет
антитела
аллергия
иммунная защита
курс лекций immunity
immunity
antibodies
allergies
immune defense
lecture course
Issue Date: Feb-2017
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, ЧП Петров В. В.
Citation: Сучасна імунологія : курс лекцій для студ. вищ. навч. закл. / І. А. Іонов, Т. Є. Комісова, О. М. Сукач, О. О. Катеринич ; Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ЧП Петров В. В., 2017. – 107 с.
Abstract: Курс лекцій підготовлений відповідно до навчальної програми дисципліни «Сучасна імунологія» для студентів біологічних спеціальностей педагогічних ВНЗ, а також для магістрантів і аспірантів. Завданням курсу є формування у студента як ясного й чіткого розуміння імунології як науки в цілому, так і уявлення про імунну систему в якості однієї з найважливіших систем організму людини. Курс лекцій являє собою стислий огляд структури і функції імунної системи людини, її вікових особливостей, клітинно-молекулярних механізмів розвитку і функціонування імунної системи, методів імунодіагностики, основних областей імунопатології, (включаючи первинні імунодефіцити, ВІЛ-інфекції, СНІД та інші вторинні імунодефіцитні стани), сучасних теорій причин виникнення, розвитку і патогенезу хвороб імунної системи, основних методів дослідження в імунології. Кожна лекція включає теоретичні відомості по темі з рисунками і схемами. Курс лекций подготовлен в соответствии с учебной программой дисциплины «Современная иммунология» для студентов биологических специальностей педагогических вузов, а также для магистрантов и аспирантов. Задачей курса является формирование у студента как ясного и четкого понимания иммунологии как науки в целом, так и представления об иммунной системе в качестве одной из важнейших систем организма человека. Курс лекций представляет собой краткий обзор структуры и функции иммунной системы человека, его возрастных особенностей, клеточно-молекулярных механизмов развития и функционирования иммунной системы, методов иммунодиагностики, основных областей иммунопатологии (включая первичные иммунодефициты, ВИЧ-инфекции, СПИД и другие вторичные иммунодефицитные состояния), современных теорий причин возникновения, развития и патогенеза болезней иммунной системы, основных методов исследования в иммунологии. Каждая лекция включает теоретические сведения по теме с рисунками и схемами.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/765
Appears in Collections:Кафедра анатомії і фізіології людини імені д.м.н. проф. Я. Р. Синельникова

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Курс лекцій з імунології (український варіант).pdf5.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.