Корекційно-педагогічна допомога дітям ранього дошкільного віку з розладами аутистичного спектра

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі проведено дефінітивну характеристику ключових понять дослідження: «аутизм» та «розлад аутичного спектру». Визначено напрями організації та вдосконалення корекційної роботи з дітьми раннього віку з розладами аутистичного спектру; визначено ергономічні основи організованого робочого місця дошкільника. Розроблено методичні рекомендації з організації корекційно-педагогічної роботи з дітьми дошкільного віку з розладами аутистичного спектру, розроблено низку занять із сенсорного розвитку дітей. Підібрано та апробовано програму з організації корекційно-педагогічної роботи з дітьми з розладами аутистичного спектру. In the qualification work, a definitive description of the key concepts of the study: "autism" and "autism spectrum disorder". The directions of organization and improvement of correctional work with young children with autism spectrum disorders are determined; the ergonomic bases of the organized workplace of the preschooler are defined. Methodical recommendations on the organization of correctional and pedagogical work with preschool children with autism spectrum disorders have been developed, a number of classes on sensory development of children have been developed. The program on the organization of correctional and pedagogical work with children with autism spectrum disorders has been selected and tested.
Опис
Ключові слова
аутизм, розлади аутистичного спектру, комунікація, соціалізація, корекційно-педагогічна робота, дитина ранього дошкільного віку, autism, autism spectrum disorders, communication, socialization, correctional and pedagogical work, junior preschooler
Цитування
Колодько А. О. Корекційно-педагогічна допомога дітям ранього дошкільного віку з розладами аутистичного спектра : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / А. О. Колодько ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. здоровʼя людини, реабілітології і спец. психології. – Харків, 2022. – 84 с. : іл., табл. + дод.
Колекції