ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В СИСТЕМІ ВНУТРІШНЬОГО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Сьогодні на часі є створення національної структури для підтримки справедливості, якості та ефективності систем освіти. Основна відповідальність за забезпечення високого рівня якості освіти покладена на керівника закладу освіти. Управління та інновації в освіті є ключовими елементами якісного освітнього процесу, що служить соціокультурним, економічним і демократичним цінностям і принципам. Мета статті – узагальнити зміст інноваційної діяльності керівника закладу освіти в системі внутрішнього управління якістю. Інновації в управлінні визначаються як формування та впровадження практики, структури, методів або процесу управління, які є новими для певної галузі та здійснюються з метою сприяння досягненню визначених цілей і завдань розвитку закладу освіти. Інновації в освіті є цілеспрямованою та запланованою діяльністю, спрямованою на впровадження новизни в педагогічний контекст, спрямований на суттєве покращення підготовки здобувачів освіти за допомогою взаємодії та інтерактивності. Незаперечним фактом є залежність управління якістю освіти від багатьох чинників: проєктування інновацій, організаційна діяльність, мотивація та стимулювання усіх учасників освітнього процесу, аналіз ефективності діяльності закладу освіти, забезпечення популяризації та наступності освітянських ідей і практик тощо. Інноваційний процес в управлінні якістю освіти має змістовну структуру: ініціація, маркетинг інновацій, випуск інновацій, реалізація інновацій, моніторинг інновацій, оцінка ефективності, дифузія інновації. Управління інноваційними процесами в системі управління якістю освіти потребує: переведення процесу реалізації інновацій в якісно новий стан, надання якісних конкурентоспроможних освітніх послуг, здійснення оперативного інформаційного зв’язку, інтеграції у європейський і міжнародний освітній простір та інші. Основні завдання інноваційної діяльності керівника закладу освіти: забезпечення якості освіти на засадах інноваційності, технологічності, систематичності та системності; моніторинг реалізації стратегії розвитку; забезпечення підготовки та перепідготовки науково-педагогічних працівників; створення комфортних, безпечних умов для розвитку і самореалізації учасників освітнього процесу. Today, the creation of a national structure to maintain the fairness, quality and efficiency of education systems is urgent. The main responsibility for ensuring a high level of educational quality rests with the head of the educational institution. Management and innovation in education are key elements of a quality educational process. It serves socio-cultural, economic and democratic values and principles. The purpose of the article is to summarize the content of innovative activities of the head of the educational institution in the system of internal quality management. Innovations in management are the formation and implementation of management practices, structures, methods or processes that are new to a particular field and are carried out in order to contribute to the achievement of certain goals and objectives of the educational institution. Innovation in education is a purposeful and planned activity aimed at introducing novelty in the pedagogical context, aimed at significantly improving the training of students through interaction and interactivity. An indisputable fact is the dependence of education quality management on many factors. They are: design of innovations, organizational activities, motivation and stimulation of all participants in the educational process, analysis of the effectiveness of the educational institution, ensuring the promotion and continuity of educational ideas and practices and more. The innovation process in education quality management has a meaningful structure. They are: initiation, marketing of innovations, release of innovations, realization of innovations, monitoring of innovations, evaluation of efficiency, diffusion of innovations. Management of innovative processes in the quality management system of education is required. They are: transfer of the process of innovation implementation to a qualitatively new state, provision of high-quality competitive educational services, implementation of operative information communication, integration into the European and international educational space and others. The main tasks of the innovative activity of the head of the educational institution are: ensuring the quality of education on the basis of innovation, manufacturability, systematicity and systematicity; monitoring the implementation of the development strategy; providing training and retraining of scientific and pedagogical workers; creating comfortable, safe conditions for the development and self-realization of participants in the educational process.
Опис
Ключові слова
якість освіти, інноваційна діяльність, заклад вищої освіти, управлінська діяльність, інновації в освіті, quality of education, innovative activity, institution of higher education, managerial activity, innovations in education
Цитування
Бойчук Ю. Д. Інноваційна діяльність керівника закладу вищої освіти в системі внутрішнього управління якістю / Ю. Д. Бойчук, А. В. Боярська-Хоменко // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – Вип. 58. – С. 7–16. https://doi.org/10.34142/2312-1548.2022.58.01