ФІЗІОЛОГІЯ КАРДІОРЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, ЧП Петров В. В.
Анотація
У методичних рекомендаціях на основі новітніх досягнень сучасної фізіології розглянуто процеси фізіології системи кровообігу, особливостей роботи м’язів серця, властивості серцевого м’язу та його відмінностей від інших видів м’яз, механізми нервової та гуморальної регуляції роботи серця та судинної системи організму, приділено особливу увагу механізму залежності функціональної активності системи кровообігу від потужності фізичного навантаження. Багато уваги приділено розкриттю особливостей визначення вегетативного балансу, розкриттю методів контролю різних клінічних показників кровообігу. Висвітлено фізіологічну роль дихання, особливостей транспортування дихальних газів кров’ю, механізм нервової та гуморальної регуляції дихання та способи адаптації організму до фізичних навантажень, підтримки сталого стану гомеостазу. Кожний розділ методичних рекомендацій містить теоретичні відомості з теми, опис процедури проведення лабораторної роботи з малюнками та схемами, контрольні питання, тестові завдання та рекомендована література. Методичні рекомендації підготовлено для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Вони можуть бути корисними студентам, магістрантам та аспірантам вищих педагогічних, біологічних та інших навчальних закладів, де вивчають фізіологію людини. В методических рекомендациях на основе новейших достижений современной физиологии рассмотрены процессы физиологии системы кровообращения, особенностей работы мышц сердца, свойства сердечной мышцы и его отличий от других видов мышц, механизмы нервной и гуморальной регуляции работы сердца и сосудистой системы организма, уделено особое внимание механизму зависимости функциональной активности системы кровообращения от мощности физической нагрузки. Много внимания уделено раскрытию особенностей определения вегетативного баланса, раскрытию методов контроля различных клинических показателей кровообращения. Освещена физиологическаю роль дыхания, особенностей транспортировки дыхательных газов кровью, механизм нервной и гуморальной регуляции дыхания и способы адаптации организма к физическим нагрузкам, поддержки устойчивого состояния гомеостаза. Каждый раздел методических рекомендаций содержит теоретические сведения по теме, описание процедуры проведения лабораторной работы с рисунками и схемами, контрольные вопросы, тестовые задания и рекомендуемая литература. Методические рекомендации подготовлены для студентов биологических специальностей высших учебных заведений. Они могут быть полезны студентам, магистрантам и аспирантам высших педагогических, биологических и других учебных заведений, где изучают физиологию человека.
Опис
Ключові слова
фізіологія, кардіореспіраторна система, серце, судини, функції, физиология, кардиореспираторная система, сердце, сосуды, функции, physiology, cardiorespiratory system, a heart, blood vessels, function
Цитування
Фізіологія кардіореспіраторної системи : метод. рек. для студ. вищ. навч. закл. до лаб. занять з курсу «Фізіологія людини». Ч. 4. Фізіологія кардіореспіраторної системи / І. А. Іонов, Т. Є. Комісова, В. Ф. Слюсарев, С. О. Шаповалов ; Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С . Сковороди. – Харків : ЧП Петров В. В., 2017. – 66 с.