Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/758
Title: ФІЗІОЛОГІЯ КАРДІОРЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ
Other Titles: ФИЗИОЛОГИЯ КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ
Authors: Іонов, І. А.
Комісова, Т. Є
Слюсарєв, В. Ф.
Шаповалов, С. О.
Keywords: фізіологія
кардіореспіраторна система
серце
судини
функції
физиология
кардиореспираторная система
сердце
сосуды
функции
physiology
cardiorespiratory system
a heart
blood vessels
function
Issue Date: Feb-2017
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, ЧП Петров В. В.
Citation: Фізіологія кардіореспіраторної системи : метод. рек. для студ. вищ. навч. закл. до лаб. занять з курсу «Фізіологія людини». Ч. 4. Фізіологія кардіореспіраторної системи / І. А. Іонов, Т. Є. Комісова, В. Ф. Слюсарев, С. О. Шаповалов ; Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С . Сковороди. – Харків : ЧП Петров В. В., 2017. – 66 с.
Abstract: У методичних рекомендаціях на основі новітніх досягнень сучасної фізіології розглянуто процеси фізіології системи кровообігу, особливостей роботи м’язів серця, властивості серцевого м’язу та його відмінностей від інших видів м’яз, механізми нервової та гуморальної регуляції роботи серця та судинної системи організму, приділено особливу увагу механізму залежності функціональної активності системи кровообігу від потужності фізичного навантаження. Багато уваги приділено розкриттю особливостей визначення вегетативного балансу, розкриттю методів контролю різних клінічних показників кровообігу. Висвітлено фізіологічну роль дихання, особливостей транспортування дихальних газів кров’ю, механізм нервової та гуморальної регуляції дихання та способи адаптації організму до фізичних навантажень, підтримки сталого стану гомеостазу. Кожний розділ методичних рекомендацій містить теоретичні відомості з теми, опис процедури проведення лабораторної роботи з малюнками та схемами, контрольні питання, тестові завдання та рекомендована література. Методичні рекомендації підготовлено для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Вони можуть бути корисними студентам, магістрантам та аспірантам вищих педагогічних, біологічних та інших навчальних закладів, де вивчають фізіологію людини. В методических рекомендациях на основе новейших достижений современной физиологии рассмотрены процессы физиологии системы кровообращения, особенностей работы мышц сердца, свойства сердечной мышцы и его отличий от других видов мышц, механизмы нервной и гуморальной регуляции работы сердца и сосудистой системы организма, уделено особое внимание механизму зависимости функциональной активности системы кровообращения от мощности физической нагрузки. Много внимания уделено раскрытию особенностей определения вегетативного баланса, раскрытию методов контроля различных клинических показателей кровообращения. Освещена физиологическаю роль дыхания, особенностей транспортировки дыхательных газов кровью, механизм нервной и гуморальной регуляции дыхания и способы адаптации организма к физическим нагрузкам, поддержки устойчивого состояния гомеостаза. Каждый раздел методических рекомендаций содержит теоретические сведения по теме, описание процедуры проведения лабораторной работы с рисунками и схемами, контрольные вопросы, тестовые задания и рекомендуемая литература. Методические рекомендации подготовлены для студентов биологических специальностей высших учебных заведений. Они могут быть полезны студентам, магистрантам и аспирантам высших педагогических, биологических и других учебных заведений, где изучают физиологию человека.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/758
Appears in Collections:Кафедра анатомії і фізіології людини імені д.м.н. проф. Я. Р. Синельникова

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Фізіологія кардіореспіраторної системи-2016.pdf7.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.