Особливості мотивації майбутніх військових (на прикладі вихованців Кадетського корпусу)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі досліджено особливості мотиваційної сфери вихованців Кадетського корпусу як показник психологічної готовності до професійної діяльності майбутніх військовослужбовців. В ході емпіричного дослідження визначено середній рівень сформованості мотивації досягнення у кадетів. Більшість кадетів зорієнтовані на справу, але мають поверхневе уявлення про професію. Доведено, що більш ніж третина кадетів виявляє спрямованість на себе, таким чином підкреслюючи внутрішньо-особистісну мотивацію до професійної діяльності і в певній мірі егоїзм. Суб’єктивний контроль у досліджуваних сформований на середньому рівні. В ході вивчення особистісних рис визначено, що більшість кадетів досліджуваної групи характеризуються стриманістю, побоюваннями, жорсткістю і підозрілістю, виявляють консерватизм. Такі результати свідчать про незрілість респондентів та неготовність до конструювання своєї успішної професійної діяльності. Наприкінці роботи наведено рекомендації з формування внутрішньої мотивації до майбутньої професії. The peculiarities of the motivational sphere of the Cadet Corps pupils as an indicator of psychological readiness for professional activity of future servicemen have been investigated in the work. In the course of empirical research the average level of formation of motivation of achievement at cadets has been defined. Most cadets are business-oriented, but have a superficial idea of the profession. It has been proven that more than a third of cadets are self-centered, thus emphasizing intrapersonal motivation for professional activity and to some extent selfishness. Subjective control in the subjects is formed at the middle level. During the study of personality traits it has been determined that most of the cadets of the studied group are characterized by restraint, fears, rigidity and suspicion, show conservatism. Such results indicate the immaturity of respondents and unwillingness to construct their successful professional activities. At the end of the work there are recommendations for the formation of internal motivation for the future profession.
Опис
Ключові слова
мотивація, навчання, потреба у досягненні, особистість, спрямованість особистості, рівень суб’єктивного контролю, кадети, військовослужбовці, motivation, training, need for achievement, personality, personality orientation, level of subjective control, cadets, servicemen
Цитування
Чернова Л. М. Особливості мотивації майбутніх військових (на прикладі вихованців Кадетського корпусу) : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / Л. М. Чернова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 61 с. : табл.
Колекції