Психологічні особливості селфі-залежності в юнацькому віці

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі обгрунтовано феномен селфі-залежності. У результаті була створена авторська методика для виявлення селфі-залежності. Створено та апробовано методику діагностики селфі-залежності. Після статистичної обробки було встановлений високий рівень надійності за коефіцієнтом альфа Кронбаха, а також проведений факторний аналіз, що дозволив виокремити вісім основних шкал опитувальника: «Змінення реальності», що дозволяє демонструвати своє життя, як більш гарне, шляхом селфі, «Естетичне задоволення», що може стимулювати сенсорний голод, «Прояв довіри», як символ дружби та близьких стосунків через фотографування разом, «Заповнення часу», що втамовує структурний голод, «контакти», що дозволяє демонструвати активну соціальну насиченість свого життя та певну популярність, «визнання», через отримання лайків за фотографії, «Селфрепрезентація», що дозволяє проявити власне Я, свою позицію та незгоду з правилами або подіями, «Інтимність», де селфі використовується як доказ наявності почуттів або інтересу у партнерських взаємовідносинах. Встановлено, що між ними не існує кореляційних зв’язків достатнього рівня значущості. Це може свідчити про те, що селфі-залежність має більш широку природу та більш загальний характер, а тому не може бути пов’язана лише із нарцисичними особистостями. The phenomenon of selfie addiction is substantiated in the work. As a result, the author's method for detecting selfie addiction was created. A method for diagnosing selfie addiction has been created and tested. After statistical processing, a high level of reliability was established by the Cronbach's alpha coefficient, as well as a factor analysis, which allowed to identify eight main scales of the questionnaire: "Changing reality", which allows you to show your life as better by selfie, "Aesthetic pleasure" to stimulate sensory hunger, "Manifestation of trust" as a symbol of friendship and close relationships through photography together, "Filling time", which quenches structural hunger, "contacts", which allows you to demonstrate active social saturation of your life and a certain popularity, "recognition" getting likes for photos, "Self-presentation", which allows you to express your self, your position and disagreement with the rules or events, "Intimacy", where selfies are used as proof of feelings or interest in a relationship. It has been established that there are no correlations between them of sufficient significance. This may indicate that selfie addiction is broader in nature and more general, and therefore cannot be associated with narcissistic individuals alone.
Опис
Ключові слова
психологічний голод, селфі-залежність, нарцисичне Я, юнацький вік, психодіагностика, psychological hunger, selfie addiction, narcissistic Self, adolescence, psychodiagnostics
Цитування
Дереповська М. О. Психологічні особливості селфі-залежності в юнацькому віці : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / М. О. Дереповська ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 71 с.
Колекції