Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7469
Title: Підготовка майбутніх учителів початкових класів до професійного саморозвитку
Other Titles: Подготовка будущих учителей начальных классов к профессиональному саморазвитию
Preparation of future primary school teachers for professional self-development
Authors: Шустова, А. О.
Keywords: професійний саморозвиток
студенти
учителі
освітній процес
планування
реалізація
успішність
профессиональное саморазвитие
студенты
учителя
образовательный процесс
планирование
реализация
успеваемость
professional development
students
teachers
educational process
planning
implementation
success
Issue Date: 2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Шустова А. О. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до професійного саморозвитку : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / А. О. Шустова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. почат. і проф. освіти. – Харків, 2021. – 71 с. : іл., табл.
Abstract: Самонавчання та саморозвиток визначаються сьогодні як провідні показники професійної компетентності вчителя початкових класів, оскільки освітній процес вимагає постійного оновлення та розширення фахових навичок. Більше того, соціальні мережі сьогодні дозволяють постійно навчатися, розширювати коло своїх професійних знань, консультуватися з провідними фахівцями, відвідувати необхідні семінари. Уже неможливо жити традиційними підходами до організації роботи в сучасній початковій школі. Випускна кваліфікаційна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел. У вступі визначено основні дефініції дослідження, доведено його актуальність, визначено завдання та методи роботи. У першому розділі, на основі науково-педагогічної літератури та чинних документів, що регулюють організацію освітнього процесу розкрито сутність понять «саморозвиток», «професійний саморозвиток» майбутніх учителів початкових класів. Проаналізовано особливості підготовки майбутніх учителів до професійного саморозвитку. У другому розділі укладено перспективний план професійного саморозвитку майбутніх учителів початкових класів та перевірено ефективність різних форм саморозвитку. У висновках доведено, що професійний саморозвиток майбутніх учителів початкових класів відбувається успішно за умови перспективного планування та реалізації різних форм професійного саморозвитку майбутнього вчителя. Самообучение и саморазвитие определяются сегодня как ведущие показатели профессиональной компетентности учителя начальных классов, поскольку образовательный процесс требует постоянного обновления и расширения профессиональных навыков. Более того, социальные сети сегодня разрешают постоянно учиться, расширять круг своих профессиональных знаний, консультироваться с ведущими специалистами, посещать необходимые семинары. Уже невозможно жить традиционными подходами к организации работы в современной начальной школе. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух разделов, выводов, списка использованных источников. Во введении определены основные определения исследования, доказано его актуальность, определены задачи и методы работы. В первой главе, на основе научно-педагогической литературы и действующих документов, регулирующих организацию образовательного процесса раскрыта сущность понятий «саморазвитие»,«профессиональное саморазвитие» будущих учителей начальных классов. Проанализированы особенности подготовки будущих учителей к профессиональному саморазвитию. Во второй главе заключен перспективный план профессионального саморазвития будущих учителей начальных классов и проверено эффективность разных форм саморазвития. В выводах доказано, что профессиональное саморазвитие будущих учителей начальных классов происходит успешно при условии перспективного планирования и реализации разных форм профессионального саморазвития будущего учителя. Today, self-learning and self-development are defined as the leading indicators of professional competence of primary school teachers, as the educational process requires constant updating and expansion of professional skills. Moreover, social networks today allow you to constantly learn, expand your professional knowledge, consult with leading experts, attend the necessary seminars. It is no longer possible to live by traditional approaches to the organization of work in a modern primary school. The final qualifying work consists of an introduction, two sections, conclusions, a list of sources used. The introduction defines the main definitions of the study, proves its relevance, defines the objectives and methods of work. The first section, based on scientific and pedagogical literature and current documents governing the organization of the educational process reveals the essence of the concepts of "self-development", "professional self-development" of future primary school teachers. Peculiarities of preparation of future teachers for professional self-development are analyzed. The second section contains a long-term plan for professional self-development of future primary school teachers and tested the effectiveness of various forms of self-development. The conclusions prove that the professional self-development of future primary school teachers is successful under the condition of long-term planning and implementation of various forms of professional self-development of future teachers.
URI: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7469
Appears in Collections:2021Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.