Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7387
Title: Український світ у наукових парадигмах
Other Titles: Ukrainian world in scientific paradigms
Keywords: українська мова
наукові парадигми
літературна Харківщина
Харківська філологічна школа
Ukrainian language
scientific paradigms
Kharkiv literature
Kharkov School of Philology
Issue Date: 14-Dec-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство
Citation: Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2021. – Вип. 8. — 200, [1] с.
Abstract: Черговий випуск «Українського світу» присвячено місту Харкову – його науковцям й письменникам, його філологічним й літературним традиціям, які давно вийшли за межі локальних досягнень й органічно інтегрувалися в культурний досвід широкого світу. Вочевидь, наше місто має потужну енергетичну й навіть кармічну силу, бо приречене на те, щоб періодично видавати щось феноменальне й навіть епохальне. І починати відлік цих феноменів потрібно, звісно, з Григорія Сковороди – не розгаданого ніким філософа-мандрівника з дивними й складними думками, за якими простота і ясність людського життя в його звичайних цінностях. Харківська філологічна школа завдяки професорам-мовознавцям І. Рижському, І. Тимківському, І. Орнатовському, Із. Срезневському й, звісно ж, О. Потебні стала підґрунтям східнослов'янського мовознавства в кращих традиціях тогочасної європейської лінгвістики і з перспективами розвитку багатьох ідей. The next issue of "Ukrainian World" is dedicated to the city of Kharkiv – its scientists and writers, its philological and literary traditions, which have long gone beyond the local achievements and organically integrated into the cultural experience of the wider world. Apparently, our city has a powerful energetic and even karmic power because it is doomed to periodically publish something phenomenal and even epochal. And the counting of these phenomena should begin, of course, with Grigory Skovoroda – a travelling philosopher with strange and complex thoughts, behind which there is simplicity and clarity of human life in its ordinary values. The Kharkov School of Philology, thanks to the linguistic professors I. Rizhsky, I. Timkovsky, I. Ornatovsky, Iz. Sreznevsky and, of course, A. Potebny, became the basis of East Slavic linguistics in the best traditions of European linguistics of the time and with prospects for the development of many ideas.
URI: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7387
ISSN: 978-966-1630-52-8
Appears in Collections:Наукові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Укр_світ_№8_2021_new.pdf4.24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.