The Communicative Competence of Future Doctors with Different Levels of Stress Resistance

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
LUMEN Publishing House
Анотація
Physicians’ communicative competence is of immense importance for their professional activity. The current study presumes that future doctors’ communicative competence correlates with their stress resistance which influences their professional performance of duties. The specific aim of our research was to conduct a thorough study of the communicative competence of future doctors with different levels of stress resistance. According to the analysis of the level of their stress resistance, seventy-seven senior students of the Donetsk National Medical University of the Ministry of Health of Ukraine were divided into three groups. Further, applying a set of appropriate psychodiagnostic methods and techniques, their communicative competence was evaluated. The results have proved that the research participants with a high level of stress resistance are more communicatively competent compared to the participants with average and low-level stress resistance. Our findings suggest that future physicians’ communicative competence, as it is closely connected with their stress resistance, needs more considerable attention of authorities in medical education. So, we speculate that introducing socio-psychological training sessions both to the curriculum and to the process of current physicians' professional development will contribute to the successful performance of future doctors’ professional duties under pressure, and their interaction with colleagues, patients, and their relatives. Комунікативна компетентність лікарів має величезне значення для їхньої професійної діяльності. Нинішнє дослідження передбачає, що комунікативна компетентність майбутніх лікарів корелює зі стресостійкістю, що впливає на професійне виконання службових обов’язків. Конкретною метою нашого дослідження було проведення ґрунтовного вивчення комунікативної компетентності майбутніх лікарів із різним рівнем стресостійкості. Відповідно до аналізу рівня їх стресостійкості 77 студентів старших курсів Донецького національного медичного університету МОЗ України були поділені на три групи. Далі, застосовуючи комплекс відповідних психодіагностичних методів і прийомів, оцінювали їх комунікативну компетентність. Результати довели, що учасники дослідження з високим рівнем стресостійкості є більш комунікативно компетентними порівняно з учасниками з середнім і низьким рівнем стресостійкості. Наші результати свідчать про те, що комунікативна компетентність майбутніх лікарів, оскільки вона тісно пов’язана з їх стресостійкістю, потребує більшої уваги авторитетів у сфері медичної освіти. Отже, ми припускаємо, що запровадження соціально-психологічних тренінгів як до навчальної програми, так і до процесу підвищення кваліфікації нинішніх лікарів сприятиме успішному виконанню майбутніх лікарів професійних обов’язків, їх взаємодії з колегами, пацієнтами та їхніми родичами. Коммуникативная компетентность врачей имеет огромное значение для их профессиональной деятельности. Нынешнее исследование предполагает, что коммуникативная компетентность будущих врачей коррелирует со стрессоустойчивостью, что влияет на профессиональное исполнение служебных обязанностей. Конкретной целью нашего исследования было проведение основательного изучения коммуникативной компетентности будущих врачей с разным уровнем стрессоустойчивости. Согласно анализу уровня их стрессоустойчивости 77 студентов старших курсов Донецкого национального медицинского университета Минздрава Украины были поделены на три группы. Далее, применяя комплекс подходящих психодиагностических методов и приемов, оценивали их коммуникативную компетентность. Результаты доказали, что участники исследования с высоким уровнем стрессоустойчивости более коммуникативно компетентны по сравнению с участниками со средним и низким уровнем стрессоустойчивости. Наши результаты свидетельствуют о том, что коммуникативная компетентность будущих врачей, поскольку она тесно связана с их стрессоустойчивостью, требует большего внимания авторитетов в сфере медицинского образования. Итак, мы предполагаем, что внедрение социально-психологических тренингов как в учебную программу, так и в процесс повышения квалификации нынешних врачей будет способствовать успешному выполнению будущих врачей профессиональных обязанностей, взаимодействию с коллегами, пациентами и их родственниками.
Опис
Ключові слова
physicians’ communicative competence, stress resistance, future doctors, mental stress, medical activity, комунікативна компетентність лікарів, стресостійкість, майбутні лікарі, психічне напруження, медична діяльність, коммуникативная компетентность врачей, стрессоустойчивость, будущие врачи, психическое напряжение, медицинская деятельность
Цитування
The Communicative Competence of Future Doctors with Different Levels of Stress Resistance / O. Batsylyeva, I. Puz, V. Astakhov inc. // BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience. – 2021. – Vol. 12, is.1. – Pp. 265–277.