Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-11
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У збірнику подано матеріали тез виступів на науково-практичній інтернет- конференції студентів факультету початкового навчання ХНПУ імені Г. С. Сковороди. У матеріалах висвітлені актуальні питання теорії і методики навчання та виховання молодших школярів, питання природничо-математичної та філологічної освіти. The collection contains materials of abstracts of presentations at the scientific-practical Internet-conference of students of the Faculty of Elementary Education of Skovoroda Kharkiv State Pedagogical University named after G. S. Skovoroda. The materials cover topical issues of the theory and methods of Education and upbringing of young pupils, the issues of natural and mathematical and philological education.
Опис
Ключові слова
початкова освіта, методика навчання, методика виховання, природнича освіта, математична освіта, філологічна освіта, підготовка майбутніх учителів початкових класів, матеріали конференції, primary education, teaching methodology, educational method, science education, mathematical education, philological education, Training of future primary school teachers, conference proceedings
Цитування
Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту початк. навчання, Харків, 11 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – 46 с.