ПАСПОРТА ИНОСТРАНЦЕВ КАК ИСТОЧНИК ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДОМАШНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА (НА ПРИМЕРЕ г. НИКОЛАЕВА)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ВГУ имени П. М. Машерова, Витебск
Анотація
В статье освещена тема паспортов иностранцев как источника для изучения домашнего образования в Российской империи в первой половине XIX века. Для написания данной статьи были использованы материалы Государственного архива Николаевской области, находящиеся в фонде Николаевского военного губернатора. Паспорта и свидетельства, выданные по прошениям разных лиц о праве проживання и передвижения в пределах России, были разрешительными документами для подданных других государств, желающих найти место гувернантки или бонны. Проведение исторической реконструкции на основе анализа данной группы документов позволяет установить возраст (количество полных лет на время оформления документов), занятия и уровень квалификации (бонна, гувернантка), общий срок пребывания в стране (по дате приезда), некоторые внутренние перемещения – из Одессы в Николаев. Анализ документов позволяет также установить социальное и семейное положение, даёт возможность реконструировать социокультурное пространство провинциального города Николаева в середине XIX в. У статті висвітлена тема паспортів іноземців як джерела для вивчення домашньої освіти в Російській імперії в першій половині XIX століття. Для написання даної статті були використані матеріали Державного архіву Миколаївської області, що знаходяться у фонді Миколаївського військового губернатора. Паспорти і свідоцтва, видані клопотаннями різних осіб про право проживання і пересування в межах Росії, були дозвільними документами для підданих інших держав, які бажають знайти місце гувернантки або бонни. Проведення історичної реконструкції на основі аналізу даної групи документів дозволяє встановити вік (кількість повних років на час оформлення документів), заняття та рівень кваліфікації (бонна, гувернантка), загальний термін перебування в країні (за датою приїзду), деякі внутрішні переміщення – з Одеси в Миколаїв. Аналіз документів дозволяє також встановити соціальний і сімейний стан, дає можливість реконструювати соціокультурний простір провінційного міста Миколаєва в середині XIX ст.
Опис
Ключові слова
паспорта иностранцев, домашнее образование, Российская империя, Николаев первой половины XIX века, паспорта іноземців, домашня освіта, Російська імперія, Миколаїв першої половини XIX століття, passports of foreigners, home education, Russian empire, Nikolaev of the first half of the XIX century
Цитування
Яковенко Г. Г. Паспорта иностранцев как источник для изучения домашнего образования в Российской империи в первой половине XIX века (на примере г. Николаева) / Г. Г. Яковенко // Актуальные проблемы источниковедения : материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. к 420-летию дарования г. Витебску магдебургского права, г. Витебск, 20–21 апр. 2017 г. / Витеб. гос. ун-т ; редкол.: А. Н. Дулов (отв. ред.) [и др.]. – Витебск : ВГУ, 2017. – С. 194–196. – 0,2 арк.