Вплив студентського самоврядування на формування управлінських якостей студентів педагогічних вишів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-03-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Херсонський державний університет
Анотація
Ефективне функціонування системи студентського самоврядування сприятиме не тільки оптимізації освітнього процесу у вищій школі, але й формуванню основ управлінської та комунікативної культури студентської молоді, її політичній соціалізації, науково-дослідницький роботі студентів, розвитку волонтерського руху, міжнародній співпраці та мобільності студентів; подальшій інтеграції національної системи освіти України у європейський культурно-освітній простір. Эффективное функционирование системы студенческого самоуправления будет способствовать не только оптимизации образовательного процесса в высшей школе, но и формированию основ управленческой и коммуникативной культуры студенческой молодежи, ее политической социализации, научно-исследовательской работе студентов, развитию волонтерского движения, международному сотрудничеству и мобильности студентов; дальнейшей интеграции национальной системы образования Украины в европейский культурно-просветительное пространство. Effective functioning of the student self-government system will contribute not only to optimizing the educational process in higher education, but also to forming the foundations of managerial and communicative culture of student youth, its political socialization, student research, volunteer movement, international cooperation and student mobility; further integration of the national education system of Ukraine into the European one cultural and educational space.
Опис
Ключові слова
студентське самоврядування, управлінські якості, педагогічні виші, студенческое самоуправление, управленческие качества, педагогические вузы, student government, managerial qualities, pedagogical universities
Цитування
Єсьман І. В. Вплив студентського самоврядування на формування управлінських якостей студентів педагогічних вишів / І. В. Єсьман // Підготовка управлінських кадрів в контексті нового закону України «Про освіту» (2017 р.) : матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., Херсон, 22–23 берез. 2018 р. / Херсон. держ. ун-т ; [редкол.: В. Л. Федяєва (голов. ред.) та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2018. – С.18–24.