Робочий зошит з навчального курсу «Педагогічна майстерність»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У методичних рекомендаціях до навчального курсу «Педагогічна майстерність» запропоновано систему вправ, схем, таблиць, завдань творчого характеру, виконання яких сприятиме оволодінню основними показниками педагогічної майстерності. Органічне поєднання теоретичного та практичного компонентів допоможе в осмисленні провідних тенденцій педагогічної діяльності, стане в нагоді під час опрацювання курсу, допоможе здійснити діагностику щодо сформованості відповідних умінь та визначить шляхи самоосвіти. Робочий зошит рекомендовано для роботи здобувачів вищої освіти факультету початкового навчання, аспірантів, викладачів, методистів, учителів закладів загальної середньої освіти. The methodical recommendations for the training course "Pedagogical skills" offer a system of exercises, schemes, tables, tasks of a creative nature, the implementation of which will contribute to the mastery of the main indicators of pedagogical skills. An organic combination of theoretical and practical components will help to understand the leading trends in teaching, will be useful during the course, will help diagnose the formation of relevant skills and identify ways of self-education. The workbook is recommended for the work of higher education students of the Faculty of Primary Education, graduate students, teachers, methodologists, teachers of general secondary education.
Опис
Ключові слова
педагогічна майстерність, педагогічна техніка, компетентність, педагогічні здібності, педагогічний такт, pedagogical skills, pedagogical technique, competence, pedagogical abilities, pedagogical tact
Цитування
Філатова Л. С. Робочий зошит з навчального курсу «Педагогічна майстерність» : метод. рек. для викл. і здобувачів вищої освіти пед. ун-тів за спец. 013 Початкова освіта / Л. С. Філатова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. –[6-те вид., переробл. і допов.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. – 144 с.