Вербальний образ Чорнобиля в східнослов'янському публіцистичному дискурсі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-11
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто, що чорнобильський публіцистичний дискурс хоч і набув тотальних форм, сьогодні має циклічний характер — актуальність теми поновлюється щороку напередодні дати трагедії. Вербалізації цієї теми підпорядкований характерний «чорнобильський» словник, який відбиває входження в загальномовну практику вузькоспеціальних термінів, а також засвідчує розширення семантичного поля образу Чорнобиль. В статье рассмотрено, что чернобыльский публицистический дискурс хоть и приобрел тотальные формы, сегодня носит циклический характер — актуальность темы возобновляется ежегодно накануне даты трагедии. Вербализации этой темы подчинен характерный «чернобыльский» словарь, отражающий вхождение в общеязыковую практику узкоспециальных терминов, а также свидетельствует о расширении семантического поля образа Чернобыль. The article considers that the Chernobyl journalistic discourse, although it has acquired total forms, today has a cyclical character - the urgency of the topic is renewed every year on the eve of the tragedy. Verbalization of this topic is subject to the characteristic "Chernobyl" dictionary, which reflects entry into the general practice of narrowly specialized terms, as well as evidence of the expansion of the semantic field of the image of Chernobyl.
Опис
Ключові слова
українська публіцистика, чорнобильська трагедія, вербалізація, публіцистичний дискурс, украинская публицистика, чернобыльская трагедия, вербализация, публицистический дискурс, ukrainian journalism, chernobyl tragedy, verbalisation, journalistic discourse
Цитування
Фурат О. Вербальний образ Чорнобиля в східнослов'янському публіцистичному дискурсі / О. Фурат // Матеріали І Міжнародної славістичної конференції, присвяченої пам'яті святих Кирила і Мефодія, Харків, 11 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків ; Шумен : ХІФТ, 2021. – С. 217–222.