ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЗАКУПІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті визначені основні шляхи оптимізації закупівельної діяльності підприємств на основі використання системи електронних торгів в умовах реформування ринку публічних закупівель в рамках підписання Асоціації з Європейським Союзом. Побудова ефективної системи електронних закупівель є дієвим інструментом економії ресурсів для державних підприємств, дозволяє відкрити ринки публічних закупівель для вітчизняних та іноземних компаній, запобігти проявів корупції шляхом збільшення прозорості ринку публічних закупівель. Використання відкритої системи електронних закупівель є запорукою успіху комерційних підприємств, сприяє зростанню якості товарів, робіт, послуг при більш низьких цінах та створенню конкурентного середовища для отриманню найкращої пропозиції на ринку. В статье определены основные пути оптимизации закупочной деятельности предприятий на основе использования системы электронных торгов в условиях реформирования рынка публичных закупок в рамках подписания Ассоциации с Европейским Союзом. Построение эффективной системы электронных закупок является действенным инструментом экономии ресурсов для государственных предприятий, позволяет открыть рынки публичных закупок для отечественных и иностранных компаний, предотвратить проявлений коррупции путем увеличения прозрачности рынка публичных закупок. Использование открытой системы электронных закупок является залогом успеха коммерческих предприятий, способствует росту качества товаров, работ, услуг при низших ценах и созданию конкурентной среды для получения наилучшего предложения на рынке. In the article certain basic ways of enterprises’ purchase activity optimization on the basis of using the electronic tenders’ system in the conditions of market of public purchases’ reformation within the framework of signing the Association with European Union are singled out. Construction of electronic purchases’ effective system is the efficient instrument of resources economizing for state enterprises; it allows to open the markets of public purchases for national and foreign companies, to prevent displays of corruption by transparent the market of public purchases. Using open system of electronic purchases is the mortgage of business enterprises’ success, assists the increase of commodities’, works’, services’ quality when using lower prices and creation competition environment for getting best offer on the market.
Опис
Ключові слова
оптимізація закупівельної діяльності, електронні закупівлі, система публічних закупівель ProZorro, електронні майданчики, «розумні закупівлі», сайт електронної закупівлі Rialto, оптимизация закупочной деятельности, электронные закупки, система публичных закупок ProZorro, электронные площадки, «умные закупки», сайт электронной закупки Rialto, optimization of procurement, electronic procurement, ProZorro system public procurement, electronic platforms, "smart procurement", Rialto e-procurement site
Цитування
Синиця Т. В. Шляхи оптимізації закупівельної діяльності підприємств / Т. В. Синиця, І. В. Осьмірко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. Економіка / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Прапор, 2017. – Вип. 17. – С. 106–115.