Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7296
Title: Формування емоційного інтелекту в менеджерів-магістрів в інституті післядипломної освіти та менеджменту
Other Titles: Формирование эмоционального интеллекта у менеджеров-магистров в институте последипломного образования и менеджмента
Formation of emotional intelligence among managers-masters at the institute postgraduate education and management
Authors: Черновол-Ткаченко, Р. І.
Keywords: емоційний інтелект
інтелект
управлінські компетентності
компетенції
эмоциональный интеллект
интеллект
управленческие компетентности
компетенции
emotional intelligence
intelligence
managerial competencies
competencies
Issue Date: 2021
Publisher: Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, ГО «Фонд розвитку науки та освіти «Інтелект»
Citation: Черновол-Ткаченко Р. І. Формування емоційного інтелекту в менеджерів-магістрів в інституті післядипломної освіти та менеджменту / Р. І. Черновол-Ткаченко // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. період. зб. наук. пр. / Всесвіт. наук. ноосферно-онтолог. тов-во, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, ГО «Фонд розвитку науки та освіти «Інтелект» ; за заг. ред. В. П. Бабича, Л. С. Рибалко. – Харків : ВННОТ, 2019. – Вип. 3. – С. 445–449.
Abstract: У статті висвітлено форми і методи роботи науково-педагогічних працівників вишу по формуванню емоційного інтелекту у майбутніх менеджерів. Розкрито сутність емоційного інтелекту та його роль у управлінській діяльності керівника організації. Виписано поради щодо розвитку цього феномену у практичній роботі менеджера. В статье отражены формы и методы работы научно-педагогических работников вуза по формированию эмоционального интеллекта у будущих менеджеров. Раскрыта сущность эмоционального интеллекта и его роль в управленческой деятельности руководителя организации. Выписаны советы по развитию этого феномена в практической работе менеджера. The article reflects the forms and methods of work of scientific and pedagogical workers of the university on the formation of emotional intelligence in future managers. The essence of emotional intelligence and its role in the management activities of the head of the organization are revealed. Written out tips for the development of this phenomenon in the practical work of the manager.
URI: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7296
ISSN: 2708-4809
Appears in Collections:Кафедра наукових основ управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Черновол-Ткаченко Р. І..pdf251.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.