Методичні рекомендації до організації семінарських занять і самостійної роботи з адміністративного менеджменту

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації розроблено відповідно до робочої навчальної програми навчальної дисципліни «Адміністративний менеджмент», ОПП Освітологія Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. У змістовій частині методичних рекомендацій увагу приділено ресурсам і можливостям, необхідним здобувачам другого (магістерського) рівня вищої освіти для формування індивідуальної освітньої траєкторії. Відповідно до компетентнісного підходу розкрито тематичний план, очікувані результати вивчення кожної теми, методичні поради щодо ефективної самостійної навчальної роботи, підготовки до семінарських занять і підсумкової атестації. Методичні рекомендації розраховані для використання здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти, викладачами закладів вищої педагогічної освіти. Методические рекомендации разработаны в соответствии с рабочей учебной программой учебной дисциплины «Административный менеджмент», ОПП «Освітологія» Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды. В содержательной части методических рекомендаций внимание уделено ресурсам и возможностям, необходимым соискателям второго (магистерского) уровня высшего образования для формирования индивидуальной образовательной траектории. В соответствии с компетентностным подходом раскрыты тематический план, ожидаемые результаты изучения каждой темы, методические советы по эффективной самостоятельной учебной работе, подготовка к семинарским занятиям и итоговой аттестации. Методические рекомендации рассчитаны на использование соискателями второго (магистерского) уровня высшего образования, преподавателями заведений высшего педагогического образования. The methodological recommendations were developed in accordance with the working curriculum of the academic discipline "Administrative Management", OPP "Osvitologiya" of Kharkiv National Pedagogical University named after G.S. Skovoroda. In the content of the guidelines, attention is paid to the resources and opportunities necessary for applicants for the second (master's) level of higher education to form an individual educational trajectory. In accordance with the competence-based approach, the thematic plan, the expected results of studying each topic, methodological advice on effective independent study, preparation for seminars and final certification are disclosed. Methodological recommendations are designed for use by applicants for the second (master's) level of higher education, teachers of institutions of higher pedagogical education.
Опис
Ключові слова
методичні рекомендації, організація семінарських занять, адміністративний менеджмент, педагогіка, методические рекомендации, организация семинарских занятий, административный менеджмент, педагогика, guidelines, organization of seminars, administrative management, pedagogy
Цитування
Методичні рекомендації до організації семінарських занять і самостійної роботи з адміністративного менеджменту : для здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти : галузь знань 01 Освіта, педагогіка, спец. 011 Освітні, педагогічні науки / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: А. Боярська-Хоменко, В. Ворожбіт-Горбатюк]. – Харків : ХНПУ, 2021. – 28 с.