Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7255
Title: Застосування кейсів під час проведення практичних занять
Other Titles: Применение кейсов при проведении практических занятий
Application of cases during practical classes
Authors: Стороженко, Т. В.
Keywords: кейси
практичні заняття
студенти
кейс-метод
кейсы
практические занятия
студенты
кейс-метод
cases
practical classes
students
case method
Issue Date: 18-Nov-2019
Publisher: Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Citation: Стороженко Т. В. Застосування кейсів під час проведення практичних занять / Т. В. Стороженко // Сучасні тенденції організаційно-методологічного забезпечення підготовки фахівців: проблеми та шляхи їх вирішення в умовах глобалізації та євроекономічної інтеграції : матеріали Всеукр. наук.-метод. Інтернет-конф. з проблем вищ. освіти і науки, Харків, 18 лист. 2019 р. / Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. – Харків : ХНАДУ, 2019. – С. 240–243.
Abstract: В статті розглянуто кейс-метод, це техніка навчання, що використовує опис реальних економічних, соціальних і бізнес-ситуацій. Кейс-метод можна підганяти під будь-які завдання курсу і навіть додумувати деякі деталі, для більшого інтересу студентів, що є великою перевагою кейсів. Кейси ґрунтуються на реальному фактичному матеріалі або ж наближені до реальної ситуації. Даний метод дає нам поглиблений аналіз бізнес-ситуації, він так само акцентує увагу на участі в обговоренні, а не сам процес навчання, де викладачі є модераторами, які задають відповідні питання в ході дискусії студентів і оцінюють ідеї, які вони генерують. В статье рассмотрен кейс-метод, это техника обучения, использующая описание реальных экономических, социальных и бизнес-ситуаций. Кейс-метод можно подгонять под любые задачи курса и даже додумывать некоторые детали для большего интереса студентов, что является большим преимуществом кейсов. Кейсы основываются на реальном фактическом материале или же приближены к реальной ситуации. Данный метод дает нам углубленный анализ бизнес-ситуации, он также акцентирует внимание на участии в обсуждении, а не сам процесс обучения, где преподаватели являются модераторами, которые задают соответствующие вопросы в ходе дискуссии студентов и оценивают генерируемые ими идеи. This article deals with the case method, a learning technique that uses descriptions of real economic, social and business situations. The case method can be adapted to any course objectives and even to elaborate some details for greater student interest, which is a great advantage of case studies. The case studies are based on real factual material or are the case studies are based on real factual material or are close to a real-life situation. This method gives us an in-depth analysis of the business situation, it also emphasises participation in the discussion rather than the learning process itself, where the teachers are moderators who ask relevant questions during the discussion of the students and assess the ideas they generate.
URI: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7255
Appears in Collections:Кафедра теорії, технологій і методик дошкільної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стороженко Т. В. .pdf416.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.