Щодо деяких питань забезпечення виконання зобов’язання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Проведене автором дослідження видів забезпечення виконання зобов’язань дозволяє розмежувати види забезпечення виконання зобов’язань та міри цивільно-правової відповідальності, і, відповідно, зробити висновок, що немає підстав для визначення одним із видів забезпечення виконання зобов’язань неустойки, у неї відсутня визначальна риса видів забезпечення виконання зобов’язань. Проведенное автором исследование видов обеспечения исполнения обязательств позволяет разграничить виды обеспечения исполнения обязательств и меры гражданско-правовой ответственности, и, соответственно, заключить, что нет оснований для определения одним из видов обеспечения исполнения обязательств неустойки, у нее отсутствует определяющая черта видов обеспечения выполнения обязательств. The author's study of the types of security allows you to distinguish between the types of security and the degree of civil liability, and, accordingly, to conclude that there is no reason to determine one of the types of security penalty, it has no defining feature types of ensuring the fulfillment of obligations.
Опис
Ключові слова
цивільне право, цивільно-правова відповідальність, забезпечення виконання зобов’язання, договірне зобов’язання, захист прав кредитора, аспірантські роботи, гражданское право, гражданско-правовая ответственность, обеспечение выполнения обязательства, договорное обязательство, защита прав кредитора, аспирантские работы, civil law, civil liability, ensuring compliance with the obligation, contractual obligation, protection of creditor rights, graduate work
Цитування
Альошин В. В. Щодо деяких питань забезпечення виконання зобов’язання / В. В. Альошин // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., присвяч. 91-річчю з дня народж. член-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 27 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 213–216.