Реформа трудового законодавства та дотримання принципу справедливості у трудовому праві України: актуальні проблеми співіснування у сучасних реаліях розвитку держави

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовано, що норми трудового права, як ніякої іншої галузі права, мають у більшому ступені ґрунтуватися на справедливості. Справедливість як усталене, викристалізуване століттями розвитку людської цивілізації, поняття про належне, що відповідає визначеним уявленням про правоту та чесність. В статье проанализировано, что нормы трудового права как никакой другой отрасли права должны в большей степени основываться на справедливости. Справедливость как устоявшееся, выкристаллизованное веками развития человеческой цивилизации, понятие о должном, что соответствует определенным представлениям о правоте и честности. The article analyzes that the rules of labor law, like no other branch of law, should be based more on justice. Justice as established, crystallized by centuries of development of human civilization, the notion of what is appropriate, which corresponds to certain notions of rightness and honesty.
Опис
Ключові слова
трудове право України, трудове законодавство України, норми трудового права, трудові відносини, дотримання принципу справедливості, трудовое право Украины, трудовое законодательство Украины, нормы трудового права, трудовые отношения, соблюдение принципа справедливости, labor law of Ukraine, labor legislation of Ukraine, norms of labor law, labor relations, adherence to the principle of justice
Цитування
Коваленко О. О. Реформа трудового законодавства та дотримання принципу справедливості у трудовому праві України: актуальні проблеми співіснування у сучасних реаліях розвитку держави / О. О. Коваленко // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., присвяч. 91-річчю з дня народж. член-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 27 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 28–31.