Особливості розгляду справ про банкрутство фізичних осіб: процесуальний аспект

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто, що банкрутство фізичних осіб – це можливість вибратися із боргової ями та цивілізований спосіб врегулювання проблемних питань з кредиторами. Але судді не квапляться з відкриттям проваджень про таке банкрутство, оскільки в Україні ще відсутня потрібна судова практика, а також фізичні особи надають про себе неправдиву інформацію, що тягне відмову в суді. В статье рассмотрено, что банкротство физических лиц – это возможность выбраться из долговой ямы и цивилизованный способ урегулирования проблемных вопросов с кредиторами. Но судьи не спешат с открытием производств о таком банкротстве, поскольку в Украине еще отсутствует нужная судебная практика, а также физические лица предоставляют о себе ложную информацию, влекущую отказ в суде. The article considers that bankruptcy of individuals is an opportunity to get out of debt and a civilized way of settling issues with creditors. But judges are in no hurry to open bankruptcy proceedings, as Ukraine does not yet have the necessary case law, and also individuals provide false information about themselves, which leads to denial in court.
Опис
Ключові слова
фінансові проблеми, фінансові зобов'язання, неплатоспроможність фізичної особи, банкрутство фізичної особи, процедура банкрутства, кредитор, боржник, финансовые проблемы, финансовые обязательства, неплатежеспособность физического лица, банкротство физического лица, процедура банкротства, кредитор, должник, financial problems, financial liabilities, insolvency of an individual, bankruptcy of an individual, bankruptcy proceedings, creditor, debtor
Цитування
Циркуненко О. В. Особливості розгляду справ про банкрутство фізичних осіб: процесуальний аспект / О. В. Циркуненко // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., присвяч. 91-річчю з дня народж. член-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 27 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 199–202.