Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7197
Title: Науковий гурток в реалізації ідеї навчання через дослідження здобувачів першого бакалаврського рівня вищої освіти (з досвіду ХНПУ імені г. С. Сковороди)
Other Titles: Научный кружок в реализации идеи обучения через исследования соискателей первого бакалаврского уровня высшего образования (из опыта ХНПУ имени Г. С. Сковороды)
Scientific circuit in the implementation of the idea of learning through the research of the first bachelor's levels of higher education (H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University experience)
Authors: Ворожбіт-Горбатюк, В. В.
Зозуля, К. В.
Собченко, Т. М.
Keywords: вища освіта
гурток
навчання через дослідження
підготовка фахівців
педагогічний досвід
«рівний рівному»
університет
высшее образование
кружок
обучение через исследования
подготовка специалистов
педагогический опыт
«равный равному»
университет
higher education
circle
study through research
training of specialists
pedagogical experience
«equal to equal»
university
Issue Date: 2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Ворожбіт-Горбатюк В. В. Науковий гурток в реалізації ідеї навчання через дослідження здобувачів першого бакалаврського рівня вищої освіти (з досвіду ХНПУ імені Г. С. Сковороди) / В. В. Ворожбіт-Горбатюк, К. В. Зозуля, Т. М. Собченко / Теорія та методика навчання та виховання : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2021. - № 50. – С. 19-29.
Abstract: У статті автори презентували досвід роботи наукового гуртка «Педагогічне коріння» в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди. Науковий гурток об’єднав студентів- бакалаврів на факультеті іноземної філології (2001 – 2014 рр.) і на юридичному факультеті університету (2012 – 2014 рр.). Проаналізований і узагальнений у статті досвід реалізує ідею навчання через дослідження. Робота координатора і членів гуртка була спрямована на формування навичок дослідника, умінь критичного мислення, академічного усного і писемного мовлення, досвіду аргументувати і доводити свою позицію. Авторами проаналізовано програма і положення про роботу наукового гуртка, звітні матеріали, результати творчих студій і науково-популярних публікацій, які підтверджують участь членів гуртка «Педагогічне коріння» в розробленні методичного забезпечення самостійної роботи здобувачів першого бакалаврського рівня вищої освіти. У статті зазначено, що ініціатива створення гуртка виходила від самих студентів, які зацікавилися історією педагогіки з позицій спільності форм, прийомів і методів роботи з першоджерелами з фаховою підготовкою філологів. Згодом до роботи гуртка долучилися і студенти юридичного факультету. Робота наукового гуртка була спрямована на особистісне зростання студентів, системну професійну профорієнтацію. Просвітницькі ініціативи студентів – членів гуртка передбачали адаптування наукового доробку визначних персоналій історико-педагогічного дискурсу для вчителів-практиків, батьків дітей, одногрупників, молоді, яка не має педагогічної підготовки. Гуртківці приділяли увагу дослідженню індивідуального шляху успіху визначних педагогів. І з успіхом інтерпретували свої знахідки.Переваги наукового гуртка в реалізації ідеї навчання через дослідження здобувачів першого бакалаврського рівня вищої освіти: підвищення рівня зацікавленості педагогічними науками, системна профорієнтація, доцільна інформаційна, організаційна, методична підтримка. В статье авторы представили опыт работы научного кружка «Педагогические корни» в Харьковском национальном педагогическом университете имени Г. С. Сковороды. Научный кружок объединил студентов-бакалавров на факультете иностранной филологии (2001 – 2014 гг.) и на юридическом факультете университета (2012 – 2014 гг.). Проанализированный и обобщенный в статье опыт реализует идею обучения через исследования. Работа координатора и членов кружка была направлена ​​на формирование навыков исследователя, умений критического мышления, академической устной и письменной речи, опыта аргументировать и доказывать свою позицию. Авторами проанализированы программа и положения о работе научного кружка, отчетные материалы, результаты творческих студий и научно-популярных публикаций, подтверждающих участие членов кружка «Педагогические корни» в разработке методического обеспечения самостоятельной работы соискателей первого бакалаврского уровня высшего образования. В статье отмечено, что инициатива создания кружка исходила от студентов, которые заинтересовались историей педагогики с позиций общности форм, приемов и методов работы с первоисточниками со профессиональной подготовкой филологов. Позже к работе кружка присоединились и студенты юридического факультета. Работа научного кружка была направлена ​​на личностный рост студентов, системную профессиональную профориентацию. Просветительские инициативы студентов – членов кружка предусматривали адаптирование научного наследия выдающихся персоналий историко-педагогического дискурса для учителей-практиков, родителей детей, одногруппников, молодежи, не имеющей педагогической подготовки. Кружковцы уделяли внимание исследованию индивидуального пути успеха выдающихся педагогов. И с успехом интерпретировали свои находки. Преимущества научного кружка в реализации идеи обучения через исследования соискателей первого бакалаврского уровня высшего образования: повышение уровня заинтересованности в педагогических науках, системная профориентация, целесообразная информационная, организационная, методическая поддержка. In the article the authors presented the experience of the scientific circle "Pedagogical Roots" at the H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. The research group united bachelor students at the Faculty of Foreign Philology (2001 - 2014) and at the Faculty of Law of the University (2012 - 2014). The experience analyzed and generalized in the article implements the idea of learning through research. The work of the coordinator and members of the circle was aimed at developing the skills of the researcher, critical thinking skills, academic oral and written speech, experience in arguing and proving their position. The authors analyzed the program and regulations on the work of the scientific circle, reporting materials, results of creative studies and popular science publications, which confirm the participation of members of the circle "Pedagogical Roots" in developing methodological support for independent work of first bachelor's degree. The article notes that the initiative to create a circle came from the students themselves, who were interested in the history of pedagogy from the standpoint of common forms, techniques and methods of working with primary sources with professional training of philologists. Later, law students joined the group. The work of the scientific circle was aimed at personal growth of students, systematic professional career guidance. Educational initiatives of students - members of the group provided for the adaptation of scientific achievements of prominent personalities of historical and pedagogical discourse for teachers-practitioners, parents of children, classmates, young people who do not have pedagogical training. The students paid attention to the study of the individual path of success of outstanding teachers. And successfully interpreted their findings. Advantages of the scientific circle in the implementation of the idea of education through the study of applicants for the first bachelor's degree in higher education: increasing interest in pedagogical sciences, systematic career guidance, appropriate information, organizational, methodological support.
URI: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7197
Appears in Collections:Кафедра освітології та інноваційної педагогіки



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.