Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7190
Title: Особливості правового регулювання охорони праці на підприємстві
Other Titles: Особенности правового регулирования охраны труда на предприятии
Features of legal regulation of labor protection at the enterprise
Authors: Лисенко, М. І.
Keywords: трудове право України
норми трудового права
охорона праці
промислові підприємства
сучасні стандарти безпеки
аспірантські роботи
трудовое право Украины
нормы трудового права
охрана труда
промышленные предприятия
современные стандарты безопасности
аспирантские работы
labor law of Ukraine
norms of labor law
оccupational health
industrial enterprises
modern safety standards
graduate work
Issue Date: 2-Apr-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Лисенко М. І. Особливості правового регулювання охорони праці на підприємстві / М. І. Лисенко // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІI Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 92-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – С. 182–185.
Abstract: У статті розглянуто, що якісно розроблена у відповідності до сучасних стандартів безпеки система управління охороною праці на підприємстві є запорукою зниження ризиків аварійності та травматизму на виробництві та, відповідно, економічного успіху не тільки підприємства, але і держави в цілому. В статье рассмотрено, что качественно разработанная в соответствии с современными стандартами безопасности система управления охраной труда на предприятии является залогом снижения рисков аварийности и травматизма на производстве и, соответственно, экономического успеха не только предприятия, но и государства в целом. The article considers that a well-developed in accordance with modern safety standards management system of labor protection at the enterprise is the key to reducing the risk of accidents and injuries at work and, consequently, economic success not only enterprises but also the state as a whole.
URI: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7190
Appears in Collections:Кафедра цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О. І. Процевського

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Лисенко М. І. .pdf400.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.