Кримінальні правопорушення проти публічного здоров’я в проєкті Кримінального кодексу України

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-25
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
Анотація
У збірнику висвітлено думки науковців з основних питань щодо відповідальності медичних та фармацевтичних працівників, що ґрунтуються на судовій практиці та сучасних досягненнях науки медичного й кримінального права. Зокрема, авторами здійснено аналіз положень проєкту нового Кримінального кодексу України, порівняння відповідних норм із чинним Кримінальним кодексом України 2001 р. та приділено увагу питанням регламентації епідемічної безпеки. Видання охоплює авторські позиції наукових і практичних працівників, викладені в авторській редакції. Для студентів, аспірантів і викладачів закладів вищої освіти, а також наукових і практичних працівників. В сборнике представлены мнения ученых по основным вопросам ответственности медицинских и фармацевтических работников, которые основываются на судебной практике и современных достижениях науки медицинского и уголовного права. В частности, авторами проведен анализ положений проекта нового Уголовного кодекса Украины, сравнение соответствующих норм с действующим Уголовным кодексом Украины 2001 г. и уделено внимание вопросам регламентации эпидемической безопасности. Издание включает авторские позиции научных и практических работников, изложенные в авторской редакции. Для студентов, аспирантов и преподавателей высшего образования, а также научных и практических работников. The collection presents the opinions of scientists on the main issues of responsibility of medical and pharmaceutical workers, which are based on judicial practice and modern achievements of the science of medical and criminal law. In particular, the authors have analyzed the provisions of the draft of the new Criminal Code of Ukraine and compared the relevant provisions with the current Criminal Code of Ukraine of 2001 and paid attention to the issues of regulation of epidemic safety. The publication includes author's opinions of scientists and practitioners. It is intended for students, postgraduate students and teachers in higher education, as well as academics and practitioners.
Опис
Ключові слова
кримінальні правопорушення, публічне здоров'я, кримінальні правоворушення у медичній сфері, кримінальна відповідальність, боротьба з епідемією та пандемією, кримінальна відповідальність медичного працівника, відповідальність користувачів H-HEALT, примусова стерилізація, право людини на охорону здоров'я, фальсифікація лікарських засобів, безоплатна медична допомога, штрих-кодування фармацефтичної продукції, корупція у сфері охорони здоров'я, обіг наркотичних засобів, уголовные правонарушения, публичное здоровье, уголовные правонарушения в медицинской сфере, уголовная ответственность, борьба с эпидемией и пандемией, уголовная ответственность медицинского работника, ответственность пользователей H-HEALTH, принудительная стерилизация, право человека на здравоохранение, фальсификация лекарственных средств, безвозмездная медицинская помощь, штрих-кодирование фармацефтической продукции, коррупция в сфере здравоохранения, оборот наркотических средств, criminal offences, public health, criminal offences in the medical field, criminal liability, tackling the epidemic and the pandemic, the criminal liability of the health professional, H-HEALTH users' responsibility, forced sterilization, the human right to health, adulteration of medicines, free health care, barcoding of pharmaceutical products, Corruption in the health sector, drug trafficking
Цитування
Кримінальні правопорушення проти публічного здоров’я в проєкті Кримінального кодексу України : матеріали наук.-практ. вебінару, Харків, 25 трав. 2021 р. / НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України [та ін.] ; [уклад.: А. О. Гаркуша, Ю. Ю. Забуга, Т. О. Михайліченко]. – Харків : Право, 2021. – 96 с.