Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7172
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorІлющенко, А. С.-
dc.date.accessioned2022-04-07T15:02:38Z-
dc.date.available2022-04-07T15:02:38Z-
dc.date.issued2021-04-02-
dc.identifier.citationІлющенко А. С. Свобода праці та заборона примусової праці: окремі питання визначення принципу права / А. С. Ілющенко // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІI Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 92-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – С. 207–209.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7172-
dc.description.abstractУ статті розглянуто, що в нормах трудового законодавства зазначено, що працівник є вільний у виборі місця роботи. Тобто ключовими моментами принципу свободи праці, як будь-якої категорії, що ґрунтується на свободі, є добровільність вибору майбутнього потенційним працівником. Здійснення цього вільного вибору та заборона на нього впливати є можливим за умови чіткої юридичної площини, створеної державою, яка повинна піклуватися та створювати гідні умови для розвитку громадян та можливості захищати свої права. В статье рассмотрено, что в нормах трудового законодательства указано, что работник свободен в выборе места работы. То есть ключевыми моментами принципа свободы труда как любой категории, основывающейся на свободе, является добровольность выбора будущего потенциальным работником. Осуществление этого свободного выбора и запрет на его воздействие возможно при условии четкой юридической плоскости, созданной государством, которое должно заботиться и создавать достойные условия для развития граждан и возможности защищать свои права. The article considers that the labour law stipulates that employees are free to choose place of work. That is, the key points of the principle of freedom of work, as any category based on freedom, is the voluntary choice of the future by the potential employee. The exercise of this free choice and the prohibition of its impact is possible under a clear legal framework created by the state, which must care and create decent conditions for the development of citizens and the possibility of defending their rights.uk_UA.UTF-8
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectпринцип праваuk_UA.UTF-8
dc.subjectтрудове законодавство Україниuk_UA.UTF-8
dc.subjectтрудові відносиниuk_UA.UTF-8
dc.subjectсвобода праціuk_UA.UTF-8
dc.subjectзаборона примусової праціuk_UA.UTF-8
dc.subjectстудентські роботиuk_UA.UTF-8
dc.subjectпринцип праваuk_UA.UTF-8
dc.subjectтрудовое законодательство Украиныuk_UA.UTF-8
dc.subjectтрудовые отношенияuk_UA.UTF-8
dc.subjectсвобода трудаuk_UA.UTF-8
dc.subjectзапрет принудительного трудаuk_UA.UTF-8
dc.subjectстуденческие работыuk_UA.UTF-8
dc.subjectprinciple of lawuk_UA.UTF-8
dc.subjectlabor legislation of Ukraineuk_UA.UTF-8
dc.subjectlabor relationsuk_UA.UTF-8
dc.subjectfreedom of laboruk_UA.UTF-8
dc.subjectprohibition of forced laboruk_UA.UTF-8
dc.subjectstudent workuk_UA.UTF-8
dc.titleСвобода праці та заборона примусової праці: окремі питання визначення принципу праваuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeСвобода труда и запрет на принудительный труд: отдельные вопросы определения принципа праваuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeFreedom of labor and the prohibition of forced labor: some issues of determining the principle of lawuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Appears in Collections:Кафедра цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О. І. Процевського

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ілющенко А. С. .pdf397.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.