Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7167
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЛук’янова, Л. Б.-
dc.date.accessioned2022-04-07T13:57:44Z-
dc.date.available2022-04-07T13:57:44Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationЛук’янова Л. П. Особливості мотиваційної діяльності дорослої людини або чому дорослі навчаються інакше / Л. П. Лук’янова // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи : зб. наук. пр. / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: Л. Б. Лук’янова (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 2 (18). – С. 9–22.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.issn2308-6386-
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7167-
dc.description.abstractВ оглядовій статті автором обгрунтовано актуальність досліджуваної проблеми. Розкрито значення й особливості мотиваційної сфери процесу учіння у дорослої людини; проаналізовано вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на ефективність навчання дорослого учня; висвітлено підходи до типології внутрішньої мотивації. Проаналізовано компоненти мотиваційної сфери, які можуть суттєво впливати на рівень мотивації навчання дорослих. Доведено, що необхідність дослідження мотивації навчання дорослих обумовлена як суттєвими матеріальним внесками в цю сферу, так і еобхідністю включення в арсенал методів і способів управління мотивацією. Особлива увага приділена мотиваційній цінності освітньої діяльності. Навчальна мотивація як компонент навчальної діяльності схарактеризована у різних напрямах, зокрема онтогенетичному, діяльнісному, дидактичному. Умови навчальної активності дорослих, детерміновані мотивацією, спонукали автора проаналізувати андрагогічні концепції та моделі (зокрема, модель навчальної мотивації дорослих М. Кроудер і К. Пупинін (Crowder Pupynin), модель ланцюга взаємодії П. Кросс (Cross), парадигму очікуваної цінності К. Рубенсона (Rubenson), теорію потенціалу навчання дорослих Х. МакКласкі (McClusky), модель мотиваційних характеристик А. Роджерса (Rogers)). Представлено результати аналізу проблеми внутрішньої мотивації навчання дорослих Хоул (Houle), а також аналогічних досліджень інших вчених. Зроблено висновки про те, що ефективність навчання дорослої людини зумовлює необхідність урахування мотиваційних чинників (зокрема і певної внутрішньої потреби або зовнішньої ситуації); елективності, практикоорієнтованості навчального змісту, що забезпечує зворотний зв’язок навчальної активності та сприяє подоланню бар’єрів у навчанні. Окреслено напрями подальших наукових пошуків з досліджуваної проблеми. В обзорной статье автором обоснована актуальность изучаемой проблемы. Раскрыты значения и особенности мотивационной сферы процесса обучения у взрослого человека; проанализировано влияние внешних и внутренних факторов на эффективность обучения взрослого учащегося; освещены подходы к типологии внутренней мотивации. Проанализированы компоненты мотивационной сферы, которые могут оказывать существенное влияние на уровень мотивации обучения взрослых. Доказано, что необходимость исследования мотивации обучения взрослых обусловлена ​​как существенными материальными взносами в эту сферу, так и необходимостью включение в арсенал методов и способов управления мотивацией Особое внимание уделено мотивационной ценности образовательной деятельности. Учебная мотивация как компонент учебной деятельности охарактеризована в разных направлениях, в том числе онтогенетическом, деятельностном, дидактическом. Условия учебной активности взрослых, детерминированные мотивацией, побудили автора проанализировать андрагогические концепции и модели (в частности, модель учебной мотивации взрослых М. Кроудера и К. Пупинина (Crowder Pupynin), модель цепи взаимодействия П. Кросса (Cross), парадигму ожидаемой ценности (Rubenson), теорию потенциала обучения взрослых Х. МакКласки (McClusky), модель мотивационных характеристик А. Роджерса (Rogers)). Представлены результаты анализа проблемы внутренней мотивации обучения взрослых Хоул (Houle), а также аналогичных исследований других ученых. Сделаны выводы о том, что эффективность обучения взрослого человека обуславливает необходимость учета мотивационных факторов (в том числе и определенной внутренней потребности или внешней ситуации); элективности, практикоориентированности учебного содержания, что обеспечивает обратную связь учебной активности и способствует преодолению барьеров в обучении. Обозначены направления дальнейших научных изысканий по исследуемой проблеме. In the review article the author substantiates the relevance of the researched problem. The significance and features of the motivational sphere of the learning process in an adult are revealed; the influence of external and internal factors on the effectiveness of adult learning is analyzed; approaches to the typology of internal motivation are highlighted. The components of the motivational sphere that can significantly affect the level of motivation of adult learning are analyzed. It is proved that the need to study the motivation of adult learning is due to both significant material contributions to this area, and the need inclusion in the arsenal of methods and ways to manage motivation. Particular attention is paid to the motivational value of educational activities. Learning motivation as a component of learning activities is characterized in various areas, including ontogenetic, activity, didactic. The conditions of adult learning activity, determined by motivation, prompted the author to analyze andragogical concepts and models (in particular, the model of adult learning motivation M. Crowder and K. Pupinin (Crowder Pupynin), the interaction chain model P. Cross, the paradigm of expected value K. Rubenso (Rubenson), the theory of adult learning potential H. McClusky (McClusky), the model of motivational characteristics of A. Rogers (Rogers)). The results of the analysis of the problem of intrinsic motivation of adult learning Houle, as well as similar studies by other scientists are presented. It is concluded that the effectiveness of adult learning necessitates the consideration of motivational factors (including a certain internal need or external situation); electiveness, practical orientation of educational content, which provides feedback on educational activity and helps to overcome barriers to learning. The directions of further scientific research on the researched problem are outlined.uk_UA.UTF-8
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherНаціональна академія педагогічних наук України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюнаuk_UA.UTF-8
dc.subjectмотиваціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectдоросла людинаuk_UA.UTF-8
dc.subjectмотиваційна сфераuk_UA.UTF-8
dc.subjectнавчанняuk_UA.UTF-8
dc.subjectмотивацияuk_UA.UTF-8
dc.subjectвзрослый человекuk_UA.UTF-8
dc.subjectмотивационная сфераuk_UA.UTF-8
dc.subjectобучениеuk_UA.UTF-8
dc.subjectmotivationuk_UA.UTF-8
dc.subjectadultuk_UA.UTF-8
dc.subjectmotivational sphereuk_UA.UTF-8
dc.subjectlearninguk_UA.UTF-8
dc.titleОсобливості мотиваційної діяльності дорослої людини або чому дорослі навчаються інакшеuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeОсобенности мотивационной деятельности взрослого человека или чему взрослые учатся иначеuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeFeatures of motivational activity of an adult or why adults learn differentlyuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Appears in Collections:Кафедра української лiтератури та журналістики імені професора Леоніда Ушкалова

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Лук’янова Л. Б..pdf680.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.