Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7163
Title: Злочинність і протидія їй в умовах сингулярності: тенденції та інновації
Other Titles: Преступность и противодействие ей в условиях сингулярности: тенденции и инновации
Crime and Countering it in the Singularity: trends and innovations
Keywords: протидія злочинності
сингулярність
криміналітет
злочинна спільнота
кримінологічні іновації
домашнє насильство
правопорушення у сфері охорони здоров'я
тінізація економіки
корупція
безпека дорожнього руху
злочинність неповнолітніх
торгівля людьми
економічні злочини
вікова диференціація потерпілого
протидія кіберзлочинності
особливості детермінації
профілактика злочинів
віктимізація
наркозлочини
воєнні злочини
жебрацтво
службова недбалість
юридичні фікції
незаконне проведення аборту
незаконне проведення стерилізації
дисциплінарна відповідальність
протидія розповсюдженню порнографії
кримінальний проступок
злочини проти правосуддя
посткримінальна поведінка
кримінально-виконавча система
виконання покарань
кримінальна юстиція
національна безпека
військове правосуддя
криміногенність
булінг
правопорушення проти громадського порядку
незаконне заволодіння землями
злочинність у сфері інтелектуальної власності
інформаційний тероризм
еколого-правовий імператив
COVID-19 як точка сингулярності
правова культура підлітків
противодействие преступности
сингулярность
криминалитет
преступное сообщество
криминологические инновации
домашнее насилие
правонарушения в сфере здравоохранения
тенизация экономики
коррупция
безопасность дорожного движения
преступность несовершеннолетних
торговля людьми
экономические преступления
возрастная дифференциация потерпевшего
противодействие киберпреступности
особенности детерминации
профилактика преступлений
виктимизация
наркопреступления
военные преступления
попрошайничество
служебная халатность
юридические фикции
незаконное проведение аборта
незаконное проведение стерилизации
дисциплинарная ответственность
противодействие распространению порнографии
уголовный проступок
преступления против правосудия
посткриминальное поведение
уголовно-исполнительная система
исполнение наказаний
криминальная юстиция
национальная безопасность
военное правосудие
криминогенность
буллинг
правонарушения против общественного порядка
незаконное завладение землями
преступность в сфере интеллектуальной собственности
информационный терроризм
эколого-правовой императив
COVID-19 как точка сингулярности
правовая культура подростков
fight against crime
singularity
criminalité
criminal association
criminological innovations
domestic violence
Health-related offences
economic shadowing
corruption
road safety
juvenile delinquency
human trafficking
economic crimes
age differentiation of the victim
countering cybercrime
patterns of determination
crime prevention
victimisation
drug offences
war crimes
Begging
official negligence
legal fictions
Illegal abortion
Illegal sterilisation
disciplinary responsibility
Countering the spread of pornography
criminal offence
crimes against justice
post-criminal behavior
penal system
sentence enforcement
criminal justice
national security
military justice
criminality
bullying
Offences against public order
squatting
Intellectual property crime
information terrorism
environmental legal imperative
COVID-19 as a singularity point
Legal culture for adolescents
Issue Date: 16-Apr-2021
Publisher: Харківський нацональний університет внутрішніх справ
Citation: Злочинність і протидія їй в умовах сингулярності: тенденції та інновації : зб. тез доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті члена Правління Кримінолог. асоц. України, проф. Т. А. Денисової, Харків, 16 квіт. 2021 р. / Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кримінолог. асоц. України. – Харків : ХНУВС, 2021. – 464 с.
Abstract: У збірнику представлено тези наукових доповідей у галузях кримінології, кримінального права, кримінально-виконавчого права, криміналістики та судової експертології, інших наук. Окрема частина збірника репрезентує праці докторантів, аспірантів, здобувачів, студентів і курсантів. У тезах доповідей висвітлено широке коло питань, повʼязаних із протидією злочинності в сучасних умовах соціальної нестабільності. В сборнике представлены тезисы научных докладов в области криминологии, уголовного права, уголовно-исполнительного права, криминалистики и судебной экспертологии, других наук. Отдельная часть сборника представляет труды докторантов, аспирантов, соискателей, студентов и курсантов. В тезисах докладов отражен широкий круг вопросов, связанных с противодействием преступности в современных условиях социальной нестабильности. The collection contains abstracts of scientific papers on criminology, criminal law, criminal executive law, criminology and forensic expertise, and other sciences. A separate part of the collection presents the works of doctoral students, postgraduate students, applicants, students and cadets. The abstracts reflect a wide range of issues related to combating crime in the current context of social instability.
URI: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7163
Appears in Collections:Кафедра кримінально-правових дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zlochynnist i protydiia yii v umovakh synhuliarnosti_2021.pdf5.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.