Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7162
Title: Сучасний стан забезпечення трудових прав і прав у сфері соціального забезпечення та перспективи його поліпшення
Other Titles: Современное состояние обеспечения трудовых прав и прав сфере социального обеспечения и перспективы его улучшения
The current state of safeguarding labour and social security rights of social security and prospects for improvement
Keywords: трудове право
соціальне забезпечення населення
юридичні гарантії
соціальний діалог
забезпечення трудових прав
адаптація трудового законодавства
парадокс правового регулювання
охорона комерційної таємниці
право на працю в умовах євроінтеграції
право на відпустку
нульовий робочий час
проблеми розвитку трудових прав
трудовое право
социальное обеспечение населения
юридические гарантии
социальный диалог
обеспечение трудовых прав
адаптация трудового законодательства
парадокс правового регулирования
охрана коммерческой тайны
право на труд в условиях евроинтеграции
право на отпуск
нулевое рабочее время
проблемы развития трудовых прав
labour law
social welfare
legal guarantees
social dialogue
safeguarding labour rights
adapting labour legislation
regulatory paradox
trade secret protection
The right to work in the context of European integration
holiday entitlement
zero hours
problems in the development of labour rights
Issue Date: 4-Jun-2021
Publisher: Харківський національний університет внутрішніх справ
Citation: Сучасний стан забезпечення трудових прав і прав у сфері соціального забезпечення та перспективи його поліпшення : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 4 черв. 2021 р. / Харків. нац. ун-т внутр. справ ; за заг. ред. К. Ю. Мельника. – Xарків, 2021. – 280 с.
Abstract: Збірник містить тези доповідей, які присвячені проблемам забезпечення та захисту трудових прав та прав у сфері соціального забезпечення населення. Для наукових, науково-педагогічних працівників, представників професійних спілок, організацій роботодавців та державних органів. Сборник содержит тезисы докладов, посвященных проблемам обеспечения и защиты трудовых прав и прав в сфере социального обеспечения населения. Для научных, научно-педагогических работников, представителей профессиональных союзов, организаций работодателей и государственных органов. The collection contains abstracts of reports on issues of ensuring and protecting labor rights and rights in the field of social security. For scientific, scientific and pedagogical workers, representatives of trade unions, employers' organizations and government agencies.
URI: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7162
Appears in Collections:Кафедра державно-правових дисциплін, міжнародного права і права Європейського Союзу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Suchasnyi stan zabezpechennia trudovykh prav_2021.pdf2.42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.