Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/716
Title: З ДОСВІДУ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ ХАРКІВСЬКОГО ЛІЦЕЮ № 107 ПАНЧЕНКО І. І.
Other Titles: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ ХАРЬКОВСКОГО ЛИЦЕЯ № 107 ПАНЧЕНКО И. И.
Authors: Чекатков, Н. О.
Моторіна, В. Г.
Keywords: математика
властивості степеневої функції
узагальнююча таблиця
Панченко І. І.
студентські роботи
математика
свойства степенной функции
обобщающая таблица
Панченко И. И.
студенческие работы
mathematics
properties of a power function
summary table
Panchenko I. I.
student work
Issue Date: 13-Jun-2017
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Електронне вид.
Citation: Чекатков Н. О. З досвіду роботи вчителя математики Харківського ліцею № 107 Панченко І. І. / Н. О. Чекатков, В. Г. Моторіна // Наумовські читання : матеріали XIV студентської наук.-метод. конф., м. Харків, 24–25 листоп. 2016 р. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Фізико-мат. ф-т ; відп. за вип. Колгатін О. Г. – Харків : ХНПУ, 2017. – [Електрон. вид.]. – С. 48–50.
Abstract: В статті відображений досвід роботи вчителя математики Харківського ліцею № 107 Панченко І. І. Панченко Ірина Іванівна при вивченні властивостей степеневої функції застосовує підхід, що базується на використанні узагальнюючої таблиці властивостей степеневої функції. Узагальнююча таблиця представляє собою дещо спрощену форму таблиці, достатню для академічного рівня навчання. В основному підручнику академічного рівня така зведена таблиця відсутня. Тому вчитель на початку вивчення теми видає класу примірники таблиці. Наступним етапом є «математична гімнастика». Перед закінченням теми учням пропонується виконати самостійну роботу. На наступному занятті учні під керівництвом вчителя виконують розбір самостійної роботи. Наведений приклад нового підхіду до вивчення властивостей степеневої функції дозволяє отримати стійке засвоєння матеріалу, що вивчається, з невеликими витратами часу під час роботи в класі. В статье отражён опыт работы учителя математики Харьковского лицея № 107 Панченко И. И. Панченко Ирина Ивановна при изучении свойств степенной функции применяет подход, основанный на использовании обобщающей таблицы свойств степенной функции. Обобщающая таблица представляет собой несколько упрощенную форму таблицы, достаточную для академического уровня обучения. В основном учебнике академического уровня такая сводная таблица отсутствует. Поэтому учитель в начале изучения темы выдаёт классу экземпляры таблицы. Следующим этапом является «математическая гимнастика». Перед окончанием темы учащимся предлагается выполнить самостоятельную работу. На следующем занятии учащиеся под руководством учителя выполняют разбор самостоятельной работы. Приведённый пример нового подхода к изучению свойств степенной функции позволяет получить устойчивое усвоение материала, изучаемого с небольшими затратами времени при работе в классе.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/716
Appears in Collections:Кафедра математики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Чекатков Н. О., Моторіна В. Г. .pdf1.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.