Лінгвістична глобалізація: виклики сьогодення

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-06-25
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто лінгвістичну глобалізацію, яка сьогодні у парадоксальний спосіб створює можливості для більш широкого розгортання інтеркультурної комунікації через спрощення процесу пошуків спільної мови. Водночас поширення «глобальної англійської мови» в освітній інтеркультурній комунікації може приховувати зони нерозуміння, ускладнювати подолання бар’єрів між представниками інших культур через хибні уявлення про людинотворчий потенціал транскультурності. В статье рассмотрено лингвистическую глобализацию, которая сегодня парадоксальным образом создает возможности для более широкого развертывания интеркультурной коммуникации через упрощение процесса поисков общего языка. В то же время распространение «глобального английского языка» в образовательной интеркультурной коммуникации может скрывать зоны непонимания, усложнять преодоление барьеров между представителями других культур из-за ложных представлений о человекотворческом потенциале транскультурности. This article examines linguistic globalisation, which today paradoxically creates opportunities for a wider deployment of intercultural communication through a simplification of the process of finding a common language. At the same time, the spread of "global English" in educational intercultural communication can conceal zones of misunderstanding, making it difficult to overcome barriers between representatives of other cultures because of misconceptions about the human-creative potential of transculturality.
Опис
Ключові слова
лінгвістична глобалізація, англійська мова, лингвистическая глобализация, английский язык, linguistic globalization, еnglish
Цитування
Триняк М. В. Лінгвістична глобалізація: виклики сьогодення / М. В. Триняк // Освіта і доля нації. Освіта у викликах сьогодення: світові та українські контексти : матеріали ХХІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 25–26 черв. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: М. Д. Култаєва (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 53.