Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7151
Title: Адаптація першокурсників до навчання у закладі вищої освіти
Other Titles: Адаптация первокурсников к обучению в высшем образовании
Adaptation of freshmen to study in higher education
Authors: Гречка, К. В.
Keywords: адаптація
види адаптації
етапи адаптації
труднощі адаптації
адаптованість
студент-першокурсник
адаптация
виды адаптации
этапы адаптации
трудности адаптации
адаптированность
студент-первокурсник.
adaptation
types of adaptation
stages of adaptation
difficulties of adaptation
adaptability
first-year student
Issue Date: 2022
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Гречка К. В. Адаптація першокурсників до навчання у закладі вищої освіти : випускна кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 013 Початкова освіта / К. В. Гречка ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. почат. і проф. освіти. – Харків, 2022. – 75 с. + дод.
Abstract: У дослідженні адаптація розглядається як активне пристосування до нових умов в новому середовищі та взаємозв’язок між середовищем і особистістю. В адаптаційному процесі людини до мінливих умов середовища виділено фізіологічну, соціальну і психологічну фази. Визначено, шо основними видами адаптації студентів першого року навчання є формальна, соціально-психологічна, дидактична та особистісно-психологічна адаптація. До основних етапів адаптаційного процесу першокурсника віднесено підстроювання і пристосування до нових умов навчального процесу у ЗВО, пристосування до мінливого режиму навчального процесу, становлення студента-першокурсника членом нового колективу. Схарактеризовано зміст адаптації студентів-першокурсників, який полягає у вирішенні таких основних проблем: відсутність навичок психологічної саморегуляції, більш високі вимоги викладачів, неготовність до самостійного життя, відмінність у формах, методах і засобах навчання школи і ЗВО, соціально-економічні проблеми іногородніх студентів, мовленнєва проблема для студентів-іноземців та їх пристосування до нового культурного середовища. Розглянуто основні методики виявлення основних проблем адаптації студентів-першокурсників. Показана роль студентської академічної групи та її куратора у процесі соціально-психологічної адаптації студентів-першокурсників. Розроблена програма успішної адаптації студентів першого року навчання, яка складається з виховної роботи, групових дій та розробки сценаріїв різноманітних виховних заходів, вечорів тощо. В исследовании адаптация рассматривается как активное приспособление к новым условиям в новой среде и взаимосвязи между средой и личностью. В адаптационном процессе человека к изменяющимся условиям среды выделена физиологическая, социальная и психологическая фазы. Определено, что основными видами адаптации студентов первого года обучения является формальная, социально-психологическая, дидактическая и личностно-психологическая адаптация. К основным этапам адаптационного процесса первокурсника отнесены подстройка и приспособление к новым условиям учебного процесса в ЗВО, приспособление к изменяющемуся режиму учебного процесса, становление студента-первокурсника членом нового коллектива. Охарактеризовано содержание адаптации студентов-первокурсников, которое заключается в решении таких основных проблем: отсутствие навыков психологической саморегуляции, более высокие требования преподавателей, неготовность к самостоятельной жизни, отличие в формах, методах и средствах обучения школы и ЗВО, социально-экономические проблемы иногородних студентов, речевая проблема для студентов-иностранцев и их приспособление к новой культурной среде. Рассмотрены основные методики выявления основных проблем адаптации студентов-первокурсников. Показана роль студенческой академической группы и ее куратора в процессе социально-психологической адаптации студентов-первокурсников Разработана программа успешной адаптации студентов первого года обучения, которая состоит из воспитательной работы, групповых действий и разработки сценариев разнообразных воспитательных мероприятий, вечера и т.д. It is determined that the main types of adaptation of students in the first year of study are formal, socio-psychological, didactic and personal-psychological adaptation. The main stages of the adaptation process of the freshman include adjustment and adaptation to the new conditions of the educational process in the institution of higher education, adaptation to the changing regime of the educational process, becoming a first-year student member of a new team. The content of adaptation of first-year students is characterized, which is to solve the following main problems: lack of skills of psychological self-regulation, higher demands of teachers, unpreparedness for independent living, differences in forms, methods and means of teaching schools and vocational schools, socio-economic problems a problem for foreign students and their adaptation to a new cultural environment. The main methods of identifying the main problems of adaptation of first-year students are considered. The role of the student academic group and its curator in the process of social and psychological adaptation of first-year students is shown. The program of successful adaptation of students of the first year of study which consists of educational work, group actions and development of scenarios of various educational actions, evenings, etc. is developed.
URI: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7151
Appears in Collections:2022

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гречка К. В. .pdf
  Restricted Access
917.26 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.