Право дитини на достатній рівень життя та способи його забезпечення

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито, що система соціального захисту спрямована на підтримку лише найбільш соціально та економічно вразливих категорії населення. Не викликає сумнівів, що дитина є суб’єктом який повинен отримувати державну допомогу в першу чергу, й держава зобов’язана таким чином будувати систему соціального захисту, щоб право дитини на достатній рівень життя було гарантовано на всіх рівнях. В статье раскрыто, что система социальной защиты направлена на поддержку только наиболее социально и экономически уязвимых категорий населения. Не вызывает сомнений, что ребенок является субъектом, который должен получать государственную помощь в первую очередь и государство обязано таким образом строить систему социальной защиты, чтобы право ребенка на достаточный уровень жизни было гарантировано на всех уровнях. The article reveals that the social protection system is aimed at supporting only the most socially and economically vulnerable categories of the population. There is no doubt that the child is the subject receive state aid in the first place, and the state is obliged to build a system of social protection in such a way that the child's right to an adequate standard of living is guaranteed at all levels.
Опис
Ключові слова
система соціального захисту, державна допомога, матеріальне утримання дитини, достатній рівень життя, аспірантські роботи, система социальной защиты, государственная помощь, материальное содержание ребенка, достаточный уровень жизни, аспирантские работы, social protection system, state aid, material support of child, sufficient standard of living, graduate work
Цитування
Гелашвілі А. Г. Право дитини на достатній рівень життя та способи його забезпечення / А. Г. Гелашвілі // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІI Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 92-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – С. 267–271.