ВИКОРИСТАННЯ БЛОК–СХЕМ ТА АЛГОРИТМІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-06-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Електронне вид.
Анотація
У статті акцентується увага на ролі та необхідності впровадження блок-схем та алгоритмів на уроках математики, наведено приклади застосування даної методики. Використання блок-схем та алгоритмів дає можливість розв’язати наступні задачі: 1) відобразити структурні зв’язки між величинами; 2) показати всі прості задачі, з яких складається складена задача; 3) проаналізувати отриманий розв’язок даної задачі, не переробляючи при цьому схематичне її зображення; 4) підказати дію, наступний крок, для вирішення поставленої задачі. Блок-схеми та алгоритми допомагають дітям знаходити шляхи розв’язання завдання, що дає можливість самоконтролю. Учень завжди може порівняти дії, які виконуються з діями зафіксованими в блок-схемах. При цьому відбувається формування таких прийомів розумової діяльності, як абстрагування, аналіз, синтез, а також розвиток математичного мислення. Саме на побудову графічних моделей спираються при розв’язуванні задач автори розвивального навчання. В статье акцентируется внимание на роли и необходимости внедрения блок-схем и алгоритмов на уроках математики, приведены примеры применения данной методики. Использование блок-схем и алгоритмов дает возможность решить следующие задачи: 1) отразить структурные связи между величинами; 2) показать все простые задачи, из которых состоит составленная ​​задача; 3) проанализировать полученное решение данной задачи, не переделывая при этом схематическое ее изображение; 4) подсказать действие, следующий шаг, для решения поставленной задачи. Блок-схемы и алгоритмы помогают детям находить пути решения задачи, что дает возможность самоконтроля. Ученик всегда может сравнить действия, которые выполняются с действиями зафиксированными в блок-схемах. При этом происходит формирование таких приемов умственной деятельности, как абстрагирование, анализ, синтез, а также развитие математического мышления. Именно на построение графических моделей опираются при решении задач авторы развивающего обучения.
Опис
Ключові слова
математика, блок-схеми, алгоритми, студентські роботи, математика, блок-схемы, алгоритмы, студенческие работы, mathematics, block-scheme, algorithms, student work
Цитування
Олім Д. Ю. Використання блок-схем та алгоритмів у процесі вивчення математики / Д. Ю. Олім, Н. І. Стяглик // Наумовські читання : матеріали XIV студентської наук.-метод. конф., м. Харків, 24–25 листоп. 2016 р. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Фізико-мат. ф-т ; відп. за вип. Колгатін О. Г. – Харків : ХНПУ, 2017. – [Електрон. вид.]. – С. 37–39.