Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7118
Title: Місцеві органи управління на Слобожанщині у 2 половині ХІХ ст. та на початку ХХ ст.
Other Titles: Local authorities in Slobozhanshchyna in the second half of the XIX century. and in the early twentieth century.
Authors: Злидень, А. В.
Keywords: органи управління Слобожанщини
структура органів управління
місцеві органи управління
повноваження
governing bodies of Slobozhanshchyna
structure of governing bodies
local governments
powers
Issue Date: 2022
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Злидень А. В. Місцеві органи управління на Слобожанщині у 2 половині ХІХ ст. та на початку ХХ ст. : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 014.03 Середня освіта (Історія) / А. В. Злидень ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти. – Харків, 2022. – 74 с. + дод.
Abstract: В роботі досліджено правові основи і процес організації управлінської діяльності місцевих органів влади на Слобожанщині у другій половині ХIХ ст. – початку ХХ ст. Дослідження даної теми має велику роль у процесі розуміння властивостей як в минулому, так і сьогоднішнього політичного і соціально-економічного розвитку України, в тому числі її окремих регіонів, а саме Харківської області. Методологічним підґрунтям дослідження став діалектичний метод наукового пізнання соціально-правових процесів та явищ, завдяки якому можна досліджувати їх у розвитку, і системний метод, що дав змогу здійснити встановлення зв’язків даних процесів та явищ з іншими суспільними процесами та явищами. The paper studies the legal framework and the process of organization of administrative activity of local authorities in Slobozhanshchina in the second half of the nineteenth century. Slobozhanshchina in the second half of XIX century and at the beginning of XX century. - The study of this topic plays an important role in the process of understanding the properties both in the past and today's political and socio-economic development of Ukraine, including individual regions, namely the Kharkiv region. The methodological basis of the study is the dialectical method of scientific knowledge of socio-legal processes and phenomena, through which it is possible to study them in development, and the systematic method, which allows to establish connections of these processes and phenomena with other social processes and phenomena.
URI: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7118
Appears in Collections:2022

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Злидень А. В. Місцеві органи управління.pdf
  Restricted Access
767.54 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.