Лексико-стилістичні особливості українськомовного блогу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Робота присвячена вивченню комунікативних особливостей найпопулярнішого на сьогоднішній день засобу комунікації – мережі Інтернет, зокрема вивченню блогів як різновиду гіпержанру інтернет-комунікації. Вивчення мови блогів в аспекті дотримання літературних норм на різних мовних рівнях. Інтернет представляє собою всесвітню комп’ютерну мережу, яка дає безліч унікальних і широких можливостей для поширення різного роду інформації. Таким чином, Інтернет вважається головною інформаційною системою в наш час. Работа посвящена изучению коммуникативных особенностей наиболее популярного на сегодняшний день средства коммуникации – сети Интернет, в частности, изучению блогов как разновидности гипержанра интернет-коммуникации. Изучение языка блогов в аспекте соблюдения литературных норм на разных языковых уровнях. Интернет представляет собой всемирную компьютерную сеть, которая дает множество уникальных и широких возможностей для распространения разного рода информации. Таким образом, Интернет считается главной информационной системой в наше время. The work is devoted to the study of communicative peculiarities of the most popular means of communication today – the Internet, in particular to the study of blogs as a different kind of genre of interet-communication. Learning the language of blogs in the aspect of literary norms at various language levels. The Internet is a worldwide computer network, which provides many unique and wide opportunities for spreading different kinds of information. Thus, the Internet is considered the main information system in our time.
Опис
Ключові слова
Інтернет, мережа, комунікація, інтернет-комунікація, блог, блогосфера, віртуальний дискурс, норми літературної мови, Интернет, сеть, коммуникация, интернет-коммуникация, виртуальный дискурс, нормы литературного языка, Internet, мerge, communication, Internet communication, blog, blogosphere, virtual discourse, literary language norms
Цитування
Гниря А. К. Лексико-стилістичні особливості українськомовного блогу : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 035 Філологія (Українська мова і література) / А. К. Гниря ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. укр. мови. – Харків, 2021. – 59 с.
Колекції