Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Методика навчання фізики в школі», розділ «Молекулярна фізика та термодинаміка»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні вказівки щодо виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни «Методика навчання фізики в школі» розділ «Молекулярна фізика та термодинаміка» є складовою частиною НМК з фізики й призначені для підготовки педагогічних працівників. Запропоновані методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни «Методика навчання фізики в школі» розділу «Молекулярна фізика та термодинаміка» дозволяють забезпечити: організацію виконання учнями лабораторних робіт, передбачених програмою з методики навчання фізики, формування та закріплення навичок роботи з лабораторним обладнанням, організацію визначення похибки й числової обробки результатів лабораторного експерименту, формування навичок самостійної роботи студентів з довідковою літературою, розвиток уважності й акуратності при виконанні лабораторних робіт, формування професійних компетентностей здобувачів освіти. Процес виконання лабораторних робіт побудовано за класичною схемою і включає в себе теоретичну підготовку, ознайомлення з приладами та матеріалами, порядок виконання роботи й вимірювань, числову обробку результатів лабораторного експерименту та контрольні питання для обговорення виконаної роботи. Guidelines for the implementation of laboratory and practical work on the discipline "Methods of teaching physics at school" section "Molecular physics and thermodynamics" are an integral part of the NMC in physics and are intended for the training of teachers. The proposed methodological guidelines for the implementation of laboratory work on the discipline "Methods of teaching physics at school" of the section "Molecular physics and thermodynamics" make it possible to provide: organization of laboratory work by students, provided for by the program on the methodology of teaching physics, the formation and consolidation of work skills of error and numerical processing of laboratory results experiment, the formation of skills for independent work of students with reference literature, the development of attentiveness and accuracy in the performance of laboratory work, the formation of professional competencies of applicants for education. The process of performing laboratory work is built according to the classical scheme and includes theoretical training, familiarization with instruments and materials, the procedure for performing work and measurements, numerical processing of the results of a laboratory experiment and control questions for discussing the work performed.
Опис
Ключові слова
методичні вказівки, методика навчання фізики, молекулярна фізика, термодинаміка, guidelines, physics teaching methodology, molecular physics, thermodynamics
Цитування
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Методика навчання фізики в школі», розділ «Молекулярна фізика та термодинаміка» : метод. рек. / В. В. Масич, В. М. Сергєєв, Н.В Глейзер [та ін.] ; Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2022. – 60 с.