Щодо кримінально-правової характеристики корисливих правопорушень проти власності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито, що право приватної власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Тому правопорушення проти власності становлять одну із найнебезпечніших найпоширеніших груп протиправних діянь, оскільки вони посягають на одне із найбільших цінних соціальних благ – право власності Попередження правопорушень проти власності є одним з найважливіших завдань правоохоронних органів, в першу чергу органів внутрішніх справ. Можна зазначити, що метою такого попередження є мінімізація корисливих правопорушень проти власності. В статье раскрыто, что право частной собственности незыблемо. Никто не может быть противоправно лишен права собственности. Поэтому правонарушения против собственности составляют одну из наиболее опасных и распространенных групп противоправных деяний, поскольку они посягают на одно из наибольших ценных социальных благ – право собственности. Предупреждение правонарушений против собственности является одной из важнейших задач правоохранительных органов, в первую очередь, органов внутренних дел. Можно отметить, что целью такого предупреждения есть минимизация корыстных правонарушений против собственности. The article reveals that the right of private property is inviolable. No one may be unlawfully deprived of his property. Therefore, property offenses are one of the most dangerous and widespread groups of illegal acts, as they encroach on one of the the most valuable social benefits - property rights. Prevention of property offenses is one of the most important tasks of law enforcement agencies, especially law enforcement agencies. It can be noted that the purpose of such prevention is to minimize mercenary offenses against property.
Опис
Ключові слова
право приватної власності, правопорушення проти власності, корисливі правопорушення, корисливий мотив, кримінальна відповідальність, магістерські роботи, право частной собственности, правонарушения против собственности, корыстные правонарушения, корыстный мотив, уголовная ответственность, магистерские работы, private property rights, offenses against property, mercenary offenses, selfish motive, criminal liability, master's work
Цитування
Касілова В. О. Щодо кримінально-правової характеристики корисливих правопорушень проти власності / В. О. Касілова // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІI Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 92-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – С. 339–341.