РІВНЕВА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В СТАРШІЙ ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ РІВНОГО ДОСТУПУ ДО ЯКІСНОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-06-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Електронне вид.
Анотація
В статті відображена тема рівневої диференціації навчання математики в старшій профільній школі як засіб реалізації рівного доступу до якісної освіти. Розроблена система засобів навчання для реалізації рівневої диференціації навчання математики в старшій профільній школі : маршрутна карта для організації індивідуальної освітньої траекторії учня, уточнено орієнтовні основи діяльності з розв'язування деяких завдань ЗНО з математики та система завдань для самостійної роботи учнів і запропоновані методичні рекомендації з використання цих засобів. Використання розробленої методики в процесі навчання математики показало ефективність застосування рівневої диференціації навчання математики в старшій профільній школі для реалізації рівного доступу до якісної освіти учнів старшої профільної школи і доцільність використання запропонованих засобів навчання. В статье отражена тема уровневой дифференциации обучения математике в старшей профильной школе как средство реализации равного доступа к качественному образованию. Разработана система средств обучения для реализации уровневой дифференциации обучения математике в старшей профильной школе: маршрутная карта для организации индивидуальной образовательной траектории ученика, уточнены ориентировочные основы деятельности по решению некоторых задач ВНО по математике и система заданий для самостоятельной работы учащихся и предложены методические рекомендации по использованию этих средств. Использование разработанной методики в процессе обучения математике показало эффективность применения уровневой дифференциации обучения математике в старшей профильной школе для реализации равного доступа к качественному образованию учащихся старшей профильной школы и целесообразность использования предложенных средств обучения.
Опис
Ключові слова
рівнева диференціація, методика навчання математики, старша профільна школа, якісна освіта, студентські роботи, уровневая дифференциация, методика обучения математике, старшая профильная школа, качественное образование, студенческие работы, level differentiation, method of teaching mathematics, senior profile school, quality education, student work
Цитування
Лутицька В. С. Рівнева диференціація навчання математики в старшій профільній школі як засіб реалізації рівного доступу до якісної освіти / В. С. Лутицька, Є. П. Нелін // Наумовські читання : матеріали XIV студентської наук.-метод. конф., м. Харків, 24–25 листоп. 2016 р. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Фізико-мат. ф-т ; відп. за вип. Колгатін О. Г. – Харків : ХНПУ, 2017. – [Електрон. вид.]. – С. 31–33.